Zákony - obsahy

Autorský zákon - obsah

1. Úvodné ustanovenia
§ 1 - Predmet úpravy
§ 2 - Pôsobnosť zákona
§ 3 - Ustanovenia sa vzťahujú na
§ 4 - Ustanovenia sa vzťahujú na
§ 5 - Vymedzenie niektorých pojmov
2. Autorské právo
§ 6 - Autor
§ 7 - Dielo
§ 8 - Dielo spoluautorov
§ 9 - Spojené diela
§ 10 - Spoločné  dielo
§ 11 - Spracovanie a preklad diela
§ 12 - Anonymné a pseudonymné dielo
§ 13 - Zverejnenie a vydanie diela
§ 14 - Krajina pôvodu diela
§ 15 - Vznik autorského práva na dielo
§ 16 - Obsah autorského práva
§ 17 - Osobnostné práva
§ 18 - Majetkové práva
§ 19 - Právo na odmenu pri ďalšom predaji originálu diela výtvarného umenia
§ 20 - Vzťah autorského práva k vecným právam
§ 21 - Trvanie majetkových práv
§ 22 - Trvanie majetkových práv sa počíta ...
§ 23 - Verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny po prvom predaji
Obmedzenia majetkových práv
§ 24 - Vyhotovenie rozmnoženiny zverejneného diela
§ 25 - Citácia diela
§ 26 - Propagácia výstavy umeleckých diel alebo dražby umeleckých diel
§ 27 - Použitie diela umiestneného na verejnom priestranstve
§ 28 - Použitie diela na vyučovacie účely
§ 29 - Použitie diela pre potreby zdravotne postihnutých
§ 30 - Použitie diela v rámci občianskych a náboženských obradov, v rámci školských predstavení a použitie školského diela
§ 31 - Použitie diela knižnicou alebo archívom
§ 32 - Dočasné alebo náhodné vyhotovenie rozmnoženiny diela
§ 33 - Použitie diela na informačné účely
§ 34 - Použitie súborného diela
§ 35 - Rozmnožovanie a úprava počítačového programu
§ 36 - Spätný preklad počítačového programu zo strojového kódu do zdrojového jazyka počítačového programu
§ 37 - Verejné vystavenie diela
§ 38 - Obmedzenia majetkových práv ...
Autorské  zmluvy
§ 39 - Zmluva o vytvorení diela
L i c e n č n á   z m l u v a
§ 40 - Základné ustanovenia
§ 41 - Spôsob použitia diela
§ 42 - Rozsah licencie
§ 43 - Výhradná licencia a nevýhradná licencia
§ 44 - Nakladanie s licenciou
§ 45 - Odmena
§ 46 - Prechod licencie a zánik licencie
§ 47 - Osobitné ustanovenia o licenčnej zmluve na vydanie diela
§ 48 - Osobitné ustanovenia o hromadnej licenčnej zmluve
§ 49 - Osobitné ustanovenia o kolektívnej licenčnej zmluve
Osobitné ustanovenia o niektorých dielach
§ 50 - Zamestnanecké dielo
§ 51 - Školské dielo
§ 52 - Práva k predtým nezverejnenému dielu
§ 53 - Voľné dielo
§ 54 - Predpoklad autorstva
§ 55 - Medzinárodná registrácia audiovizuálneho diela
Ochrana autorského práva
§ 56 - Autor sa môže domáhať pri porušení jeho práv ...
§ 57 - Nedotknuteľnosť ostatných nárokov pri udelení licencie
§ 58 - Informácie, ktoré možno požadovať od colných úradov
§ 59 - Použitie pomôcky na odstránenie ochrany práv je neoprávnený zásah do autorských práv
§ 60 - Odstránenie a zmena elektronickej informácie na správu práv je neoprávnený zásah do autorských práv
§ 61 - Použitie názvu alebo vonkajšej úpravy oprávnene použité už iným autorom je zásahom do autorských práv
3. Práva súvisiace s autorským právom
§ 62 - Osobnostné práva výkonného umelca
§ 63 - Majetkové práva výkonného umelca
§ 64 - Majetkové práva výrobcu zvukového záznamu
§ 65 - Právo výkonného umelca a výrobcu zvukového záznamu na primeranú odmenu
§ 66 - Majetkové práva výrobcu zvukovo-obrazového záznamu
§ 67 - Právo výrobcu zvukovo-obrazového záznamu na primeranú odmenu
§ 68 - Majetkové práva vysielateľa
§ 69 - Obmedzenia majetkových práv výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu zvukovo-obrazového záznamu a vysielateľa
§ 70 - Počítanie trvania práv súvisiacich s autorským právom
§ 71 - Vzťahujúce sa ustanovenia
4. Osobitné právo k databáze
§ 72 - Osobitné právo k databáze má jej zhotoviteľ bez ohľadu na to, či je chránená autorským právom
§ 73 - Osobitné právo zhotoviteľa databázy
§ 74 - Práva a povinnosti používateľa databázy
§ 75 - Obmedzenie osobitného práva k databáze
§ 76 - Trvanie osobitného práva zhotoviteľa databázy
§ 77 - Vzťahujúce sa ustanovenia
5. Kolektívna správa práv
§ 78 - Účel kolektívnej správy práv
§ 79 - Organizácia kolektívnej správy
§ 80 - Podmienky udelenia oprávnenia
Povinnosti organizácie kolektívnej správy a používateľa predmetu ochrany
§ 81 - text
§ 82 - text
§ 83 - Dohľad ministerstva
§ 84 - Práva a povinnosti používateľa
§ 85 - Hospodárenie a majetok organizácií kolektívnej správy
§ 86 - text
6. Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 87 - text
§ 88 - text
§ 89 - text
§ 90 - Účinnosť
Príloha k zákonu - Zoznam preberaných smerníc

Občiansky zákon - obsah

Trestný zákon - obsah

Zákon o ochrane osobných údajov - obsah

 1. PRVÁ ČASŤ - ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
 2. DRUHÁ ČASŤ - VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV FYZICKÝCH OSÔB PRI ICH SPRACÚVANÍ
  1. PRVÁ HLAVA - ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  2. DRUHÁ HLAVA - PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
   1. PRVÝ DIEL - INFORMÁCIE A PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
   2. DRUHÝ DIEL - OPRAVA A VYMAZANIE A OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
   3. TRETÍ DIEL - PRÁVO NA PRENOSNOSŤ, PRÁVO NAMIETAŤ A AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE
   4. ŠTVRTÝ DIEL - POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA PRI UPLATŇOVANÍ PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY
   5. PIATY DIEL - OBMEDZENIA
  3. TRETIA HLAVA - PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA A SPROSTREDKOVATEĽA
   1. PRVÝ DIEL - VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA A SPROSTREDKOVATEĽA
   2. DRUHÝ DIEL - BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
   3. TRETÍ DIEL - POSÚDENIE VPLYVU NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV A PREDCHÁDZAJÚCA KONZULTÁCIA
   4. ŠTVRTÝ DIEL - ZODPOVEDNÁ OSOBA
  4. ŠTVRTÁ HLAVA - PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII
 3. TRETIA ČASŤ - OSOBITNÉ PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV FYZICKÝCH OSÔB PRI ICH SPRACÚVANÍ PRÍSLUŠNÝMI ORGÁNMI
  1. PRVÁ HLAVA - ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  2. DRUHÁ HLAVA - PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
  3. TRETIA HLAVA - PRÁVA A POVINNOSTI PRÍSLUŠNÉHO ORGÁNU A SPROSTREDKOVATEĽA
  4. ŠTVRTÁ HLAVA - PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII
 4. ŠTVRTÁ ČASŤ - OSOBITNÉ SITUÁCIE ZÁKONNÉHO SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 5. PIATA ČASŤ - ÚRAD
  1. PRVÁ HLAVA - POSTAVENIE, PÔSOBNOSŤ A ORGANIZÁCIA ÚRADU
  2. DRUHÁ HLAVA - KÓDEX SPRÁVANIA, CERTIFIKÁT A AKREDITÁCIA
  3. TRETIA HLAVA - KONTROLA
  4. ŠTVRTÁ HLAVA - KONANIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
  5. PIATA HLAVA - SPRÁVNE DELIKTY
 6. ŠIESTA ČASŤ - SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Zákon o sociálnom poistení - obsah

 1. prvá časť
  1. prvá hlava
   1. prvý diel
    ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
   2. druhý diel
    ZÁKLADNÉ POJMY
   3. tretí diel
    DÁVKY NEMOCENSKÉHO POISTENIA, DÔCHODKOVÉHO POISTENIA, ÚRAZOVÉHO POISTENIA, GARANČNÉHO POISTENIA A POISTENIA V NEZAMESTNANOSTI
   4. štvrtý diel
    OSOBNÝ ROZSAH SOCIÁLNEHO POISTENIA
   5. piaty diel
    VZNIK A ZÁNIK SOCIÁLNEHO POISTENIA
   6. šiesty diel
    SPÔSOBILOSŤ FYZICKEJ OSOBY V PRÁVNYCH VZŤAHOCH SOCIÁLNEHO POISTENIA
   7. siedmy diel
    PRÁVNE ÚKONY A POČÍTANIE LEHÔT
  2. druhá hlava
   NEMOCENSKÉ DÁVKY
   1. prvý diel

    VŠEOBECNÉ PODMIENKY NÁROKU NA NEMOCENSKÉ DÁVKY

   2. druhý diel
    NEMOCENSKÉ
   3. tretí diel
    OŠETROVNÉ
   4. štvrtý diel VYROVNÁVACIA DÁVKA
   5. piaty diel
    MATERSKÉ
   6. šiesty diel
    SPOLOČNÉ USTANOVENIA O NEMOCENSKÝCH DÁVKACH
   7. siedmy diel
    NÁROKY Z NEMOCENSKÉHO POISTENIA V OSOBITNÝCH PRÍPADOCH
  3. tretia hlava
   DÔCHODKOVÉ DÁVKY
   1. prvý diel
    VYMEDZENIE POJMOV DÔCHODKOVÉHO POISTENIA
   2. druhý diel
    PODMIENKY NÁROKU NA STAROBNÝ DÔCHODOK
   3. tretí diel
    PREDČASNÝ STAROBNÝ DÔCHODOK
   4. štvrtý diel
    VYROVNÁVACÍ PRÍPLATOK
   5. piaty diel
    INVALIDNÝ DÔCHODOK
   6. šiesty diel
    VDOVSKÝ DÔCHODOK A VDOVECKÝ DÔCHODOK
   7. siedmy diel
    SIROTSKÝ DÔCHODOK
   8. ôsmy diel
    SPOLOČNÉ USTANOVENIA O DÔCHODKOVÝCH DÁVKACH
  4. štvrtá hlava

   ÚRAZOVÉ DÁVKY

   1. prvý diel
    VYMEDZENIE POJMOV NA ÚČELY ÚRAZOVÝCH DÁVOK
   2. druhý diel
    ÚRAZOVÝ PRÍPLATOK
   3. tretí diel
    ÚRAZOVÁ RENTA
   4. štvrtý diel
    JEDNORAZOVÉ VYROVNANIE
   5. piaty diel
    POZOSTALOSTNÁ ÚRAZOVÁ RENTA
   6. šiesty diel
    JEDNORAZOVÉ ODŠKODNENIE
   7. siedmy diel
    PRACOVNÁ REHABILITÁCIA A REHABILITAČNÉ
   8. ôsmy diel
    REKVALIFIKÁCIA A REKVALIFIKAČNÉ
   9. deviaty diel
    NÁHRADA ZA BOLESŤ A NÁHRADA ZA SŤAŽENIE SPOLOČENSKÉHO UPLATNENIA
   10. desiaty diel
    NÁHRADA NÁKLADOV SPOJENÝCH S LIEČENÍM
   11. jedenásty diel
    NÁHRADA NÁKLADOV SPOJENÝCH S POHREBOM
  5. piata hlava
   DÁVKA GARANČNÉHO POISTENIA
  6. šiesta hlava
   DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI
  7. siedma hlava
   SPOLOČNÉ USTANOVENIA O NEMOCENSKÝCH DÁVKACH, DÔCHODKOVÝCH DÁVKACH, ÚRAZOVÝCH DÁVKACH, DÁVKE GARANČNÉHO POISTENIA A O DÁVKE V NEZAMESTNANOSTI
 2. druhá časť
  1. prvá hlava
   1. prvý diel
    VÝKON A ORGANIZÁCIA SOCIÁLNEHO POISTENIA
   2. druhý diel
    ORGÁNY SOCIÁLNEJ POISŤOVNE
   3. druhá hlava
   4. prvý diel
    POISTNÉ NA SOCIÁLNE POISTENIE
   5. druhý diel
    POHĽADÁVKY
   6. tretí diel
  2. tretia hlava
   LEKÁRSKA POSUDKOVÁ ČINNOSŤ PRI VÝKONE SOCIÁLNEHO POISTENIA
  3. štvrtá hlava
   HOSPODÁRENIE SOCIÁLNEJ POISŤOVNE
 3. tretia časť

  KONANIE VO VECIACH SOCIÁLNEHO POISTENIA

 4. štvrtá časť
  KONANIE VO VECIACH VYMÁHANIA POHĽADÁVOK
 5. piata časť
  PRÁVA A POVINNOSTI, ZODPOVEDNOSŤ, POKUTY A PENÁLE V SOCIÁLNOM POISTENÍ A V STAROBNOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ
  1. prvá hlava

   PRÁVA A POVINNOSTI V SOCIÁLNOM POISTENÍ A V STAROBNOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ

  2. druhá hlava
   ZODPOVEDNOSŤ V SOCIÁLNOM POISTENÍ
  3. tretia hlava
   POKUTA A PENÁLE V SOCIÁLNOM POISTENÍ A V STAROBNOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ
   1. prvý diel
    UKLADANIE POKUTY SOCIÁLNOU POISŤOVŇOU A PREDPISOVANIE PENÁLE SOCIÁLNOU POISŤOVŇOU V SOCIÁLNOM POISTENÍ A V STAROBNOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ
   2. druhý diel
    PENÁLE PLATENÉ SOCIÁLNOU POISŤOVŇOU
 6. šiesta časť
  KONTROLNÁ ČINNOSŤ SOCIÁLNEJ POISŤOVNE
 7. siedma časť

  DOZOR ŠTÁTU NAD VYKONÁVANÍM SOCIÁLNEHO POISTENIA A STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA

 8. ôsma časť
  PRECHODNÉ USTANOVENIA
 9. deviata časť
  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  1. Príloha č. 1 k zákonu č. 461/2003 Z. z.
   ZOZNAM CHORÔB Z POVOLANIA
  2. Príloha č. 2 k zákonu č. 461/2003 Z. z.

   CHOROBY A STAVY, KTORÉ SI VYŽADUJÚ OSOBITNÚ STAROSTLIVOSŤ

  3. Príloha č. 3 k zákonu č. 461/2003 Z. z.

   VŠEOBECNÉ VYMERIAVACIE ZÁKLADY V KALENDÁRNYCH ROKOCH PRED ROKOM 2003

  4. Príloha č. 4 k zákonu č. 461/2003 Z. z.
   PERCENTUÁLNA MIERA POKLESU ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI PODĽA DRUHU ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA ORGÁNOV A SYSTÉMOV
   1. kapitola I - INFEKČNÉ a PARAZITÁRNE CHOROBY
   2. kapitola II - CHOROBY KRVI a KRVOTVORNÝCH ORGÁNOV
   3. kapitola III - PORUCHY IMUNITY
   4. kapitola IV - ENDOKRINNÉ CHOROBY, PORUCHY VÝŽIVY A PREMENY LÁTOK
   5. kapitola V - DUŠEVNÉ CHOROBY A PORUCHY SPRÁVANIA
   6. kapitola VI - CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU
   7. kapitola VII - CHOROBY ZMYSLOVÝCH ORGÁNOV
   8. kapitola VIII - CHOROBY DÝCHACEJ SÚSTAVY
   9. kapitola IX - CHOROBY OBEHOVEJ SÚSTAVY
   10. kapitola X - CHOROBY TRÁVIACEJ SÚSTAVY
   11. kapitola XI - CHOROBY MOČOVEJ SÚSTAVY
   12. kapitola XII - CHOROBY MUŽSKÝCH POHLAVNÝCH ORGÁNOV
   13. kapitola XIII - CHOROBY ŽENSKÝCH POHLAVNÝCH ORGÁNOV
   14. kapitola XIV - CHOROBY KOŽE A PODKOŽNÉHO VÄZIVA
   15. kapitola XV - CHOROBY PODPORNÉHO A POHYBOVÉHO APARÁTU

Zákon o sociálnych službách - obsah