Murovacie zmesy - domáca príprava

Betón

Zloženie 1 m3 hotového betónu:

 • 1,4 m3 vhodného kameniva z tvrdej horniny, napríklad betonárska žula 0/22 alebo 0/32,
 • minimálne 240 kg pre železobetón, alebo 200 kg pre obyčajný betón, vhodného cementu, napríklad CEM II/B-S 32,5 R
 • pitná voda, množstvo len toľko aby bol betón tekutý, maximálne 15 litrov (vrátane vlhkosti v štrku) na 25 kg vreco cementu, viď vodný súčiniteľ.

Potrebné činnosti:

 • Najprv do miešačky nahádzať pár lopát štrku, trochu vody a nasypať polovicu cementu, miešať dokiaľ nevznikne cementové mlieko, potom do zapnutej miešačky lopatou prihadzovať štrk a zvyšok cementu.
 • Dostatočne dlho miešať, orientačne 3 minúty v miešačke, aby v betóne neboli hrudy piesku alebo cementu
 • Po uložení treba betón zhutniť. Vodotesný a mrazuvzdorný betón treba vybrovať v debnení kým unikajú bublinky. Pri zalievaní strateného betónové debnenia stačí napichovanie násadou od lopaty, aby sa sa celý priestor vyplnili betónom. Železobetónová doska vo vnútri domu sa dostatočne zhutní poskákaním po výstuži..
 • Kým betón nestvrdne (v lete 1 deň), treba ho ošetriť proti poškodeniu: proti vysušeniu od tepla a vetra polievaním vodou 1x za hodinu, počas búrky proti vyplaveniu položením fólie.
 • Vývoj pevnosti betónu: V lete ho obvykle môžno po týždni zaťažiť, znakom je zbelenie betónu. Po dvoch týždňoch možno oddebniť, a neolámu sa rohy.

Pevnosť a vodotesnosť betónu možno zvýšiť:

Murovacia malta

 • 6 objemových dielov piesku 0/4
 • 1 objemový diel hydrátu vápna
 • 1 objemový diel cementu

Hrubá omietka

  1 miešačka 100 litrov:
 • vápencový piesok 0/2
 • 1/3 mechu cementu (1/3 z 25 kg)
 • 1 vrece hydrátu vápna (25 kg)
 • Do zapnutej miešačky psotupne pridávať na jednej lopate piesok, vápnu aj cement, a dolievať vodu.

Jemná omietka

 • 4 objemové diely piesku 0/ 0,5 alebo 0/1
 • 1,5 dielu vápna
 • 0,5 objemového dielu cemenu

Vonkajšia omietka - brizolit

 • 3 objemové diely piesku
 • 2 objemové diely haseného vápna (CaO, nie hydrát)
 • 1 objemový diel cementu

Cementové liepidlo

 • jemný piesok
 • cement
 • vápno

Poznámky:

2. Objem miešačky, dávkovanie zložiek

Miešačky sa obvykle počítajú na fúriky. 1 fúrik je orientačne 40 litrov. 2-fúriková miešačka vyrobí 80 litrov betónu, 4-fúriková 160 litrov, 6-fúriková 240 litrov. Predajcovia udávajú aj geometrický objem miešačky. Objem vyrobeného betónu je menší ako geometrický objem, pretože miešačka je pri miešaní trochu naklonená.

Dávkovanie cementu vychádza 1 vreco 25 kg cementu na 2 fúriky betónu. Pretože 2 x 40 litrov = 80 litrov ... 0,08 m3 x 300 kg = 24 kg.

Množstvo vody si treba vyskúšať, pretože vlhkosť štrku sa dosť mení počas dňa, po silnom daždi je iná ako po niekoľkých hodinách horúčav. Orientačne 5 litrov na fúrik.

Pre odvoz kameniva niekedy treba vedieť objemovú hmotnosť sypaného kameniva http://www.tkaclubomir.sk/predaj-strkopiesku.html . Napríklad pre 0/22 : 1 700 kg/m3, 16/32 : 1 600 kg/m3.

3. Nakladanie do miešačky

Nalejeme do miešačky vodu, pridáme pár lopát štrku, nasypeme cement, a zapneme miešačku kým vznikne cementové mlieko, potom dohádžeme zbytok štrku. Znovu zapneme miešačku kým nevznikne dobrý betón. Pri štrku 0/22 je to pár minút, pri 0/32 je to aj 15 minút.

Štrk pomáha premiešať cement s vodou. Ak by sa cement vysypal rovno na dno miešačky, prilepil by sa a šiel by ťažko dolu. Ak by sa hustejší betón prilepil na dno miešačky, čo sa stáva pri štrku 0/32, treba do miešačky naliať vodu, natočiť ju trochu šikmo a pár minút nechať pustenú. Potom možno do tejto vody robiť ďalší betón.

4. Nárast pevnosti cementu

Nárast pevnosti cementu 32,5 pri izbovej teplote (v lete):

Zdroj: http://www.pcla.sk/index.php?doc=23

5. Pevnosť ľadu

0 ˚C ... 10 MPa
-22 ˚C ... 210 MPa (to je maximum)

Zdroj: http://www.google.sk/url?q=http://www.gymbosak.sk/MOJE%2520MESTO/projekt...

6. Vodný súčiniteľ

Vodný súčiniteľ je pomer objemu vody k hmotnosti cementu. Závislosť pevnosti betónu na vodnom súčiniteli a pevnosti cementu podľa Walza:

Zdroj: Beton (příručka technologa)

7. Geopolyméry

Geopolymér je trojrozmerná hlinitokremičitanová sieť. Dá sa vyrobiť akýkoľvek umelý kameň nerozoznateľný od prírodného vlastnosťami a vzhľadom. Umelý kameň môže mať oproti betónu vyššiu pevnosť, životnosť, odolnosť voči kyselinám a mrazuvzdornosť. Tisíce rokov stoja pyramídy, polovica Jeruzalema, Panteón v Taliansku. Ak by boli z cementového betónu, už by nestáli.

ukážky výroby: betónová Giza: http://www.youtube.com/watch?v=znQk_yBHre4 , v laboratóriu: https://www.youtube.com/watch?v=PQZx7PSol1E

študijné materiály: http://www.matrix-2012.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1... , http://www.geopolymery.eu/zajimave-odkazy/ , http://www.geopolymer.org/ .

Zloženie POP betónu:

 1. kamenivo
 2. popolček
 3. vodné sklo - sodné
 4. NaOH
 5. Ca(OH)2
 6. plastifikátor
 7. prevzdušňovadlo

7. Linky

 1. komfort vďaka tepelnej zotrvačnosti betónu: http://www.veronica.cz/?id=185
 2. základy z penoskla a betónovej dosky: http://www.ecozaklady.sk/vyhody-ecozakladovej-dosky.html
 3. 8. Výroba surovín

  1. domáca výroba románskeho cementu:
PrílohaVeľkosť
VodnySucinitelPevnostBetonu.png70.84 KB
CEM_214.jpg136.27 KB

Cement

Druhy

Zdrojový obrázok: DruhyCementu.odg

Označenie

Zdrojový obrázok: OznacovanieCementu.odg

Podľa zloženia:

 • CEM I - portlandský cement
 • CEM II - portlandský cement zmesový
 • CEM III - vysokopecný cement
 • CEM IV - pucolánový cement (u nás sa neváraba)
 • CEM V - zmesový cement

Podľa množstva prímesí:

 • A - 6 až 20%
 • B - 21 až 35%

Podľa konkrétnych druhov prímesí:

 • K - slinok
 • S - vysokopecná struska
 • D - kremičitý úlet
 • P - prírodné pucolány
 • V - kremičité popolčeky
 • W - vápenaté popolčeky
 • T - kalcinovaná bridlica
 • LL, L - vápence

Podľa väznosti (pevnosti) po 28 dňoch, číslo má jednotku v MPa:

 • 32,5,
 • 42,5
 • 52,5

Podľa rýchlosti vývoja počiatočnej pevností:

 • N - normálny
 • R - rýchly
 • L - pomalý

Použitie

CEM I

Základné vlastnosti jednozložkového portlandského cementu môžu výrobcovia ovplyvňovať pridaním rôznych prímesí. Portlandský cement (CEM I) má relatívne strmý nárast začiatočnej pevnosti v tlaku (môžeme ho použiť na prvky, ktoré treba rýchlo oddebniť). Rýchly hydratačný proces, pri ktorom sa uvoľňuje veľké množstvo hydratačného tepla, využijeme na betónovanie pri nízkych teplotách (do 5 °C) a hodí sa skôr na budovanie tenkostenných konštrukcií. Na betónovanie pri teplotách pod 0 °C môžeme použiť portlandský cement triedy 42,5 alebo 52,5 s vysokou začiatočnou pevnosťou (teda CEM I 42,5 R alebo 52,5 R).

CEM II

Portlandský struskový cement (CEM II/A-S, CEM II/B-S) má zvýšenú odolnosť proti agresívnemu prostrediu a pomalšie hydratuje, takže ho využijeme na masívne základové konštrukcie a betónovanie v lete. V prvom týždni zrenia musíme betón z tohto cementu udržiavať vlhký – v suchu má sklon zmrašťovať sa.

Portlandský cement s kremičitým úletom (CEM II/A-D) má zvýšenú pevnosť v ťahu, takže ho môžeme použiť na konštrukcie, ktoré sú okrem tlaku namáhané aj ťahom.

Portlandský puzolánový cement (CEM II/A-P až CEM II/B-Q) sa vyrába v nízkej pevnostnej triede. Puzolán zvyšuje odolnosť proti uhličitanovým a odpadovým vodám a uľahčuje prípravu vodotesného betónu.

Portlandský popolčekový cement (CEM II/A-V až CEM II/B-W) sa vyznačuje dobrou spracovateľnosťou. Využíva sa napríklad na stavby priehrad.

Portlandský cement s kalcinovanou bridlicou (CEM II/A-T, CEM II/B-T) využijeme na prípravu injektážnych hmôt.

Portlandský cement s vápencom (CEM II/A-L, CEM II/B-L) je vhodný na mechanicky menej namáhané povrchy, napr. v potravinárskom priemysle či v zdravotníctve.

Portlandský zmesný cement (CEM II/A-M, CEM II/B-M), v ktorom sa kombinujú rôzne neslinkové zložky, si môžeme zaobstarať v prípade, že chceme predovšetkým finančne menej nákladné spojivo.

CEM III

Vysokopecný cement (CEM III/A, CEM III/B, CEM III/C) je charakteristický pomalým nárastom pevnosti, malým vývinom hydratačného tepla a vysokou odolnosťou proti agresívnemu prostrediu. Typ B môžeme použiť aj na stavebné konštrukcie vystavené síranovým vodám. Typ C zasa využijeme na prípravu žiaruvzdorného betónu. V priemysle sa uplatňuje napr. pri betónovaní konštrukcií pred kotlami a pecami a na výstavbu ochranných konštrukcií proti žiaru. Môžeme ho použiť na masívne konštrukcie aj v horúcom lete, ale pevnostne dosahuje len nižšie triedy.

CEM IV

Puzolánový cement (CEM IV/A, CEM IV/B) má predĺžený čas nárastu pevnosti. Dobre odoláva uhličitanovým a slatinným vodám. Je vhodný do mokrého prostredia a znáša aj morskú vodu.

CEM V

Zmesový cement (CEM V/A, CEM V/B) je pevnostne najslabší. Môžeme ho využiť na nenáročné podlahy a potery.

Špeciálne kremičitanové cementy

Okrem základných druhov CEM I až CEM V môžu cementárne ponúkať aj rad špeciálnych cementov podľa svojho výrobného predpisu (podnikových noriem). Na špeciálne sanačné práce sa nám zídu napríklad rýchlotuhnúce, tamponážne alebo tesniace cementy, ktoré majú začiatok tuhnutia kratší ako 30 minút a koniec tuhnutia do 6 hodín. Existujú aj kremičitanové cementy, ktoré úplne stuhnú za 8 minút. Pri vysokých nárokoch na odolnosť voči síranovej korózii môžeme okrem cementov CEM III/B, resp. CEM III/C, použiť aj špeciálny síranovzdorný cement. Podľa podnikových noriem sa v súčasnosti vyrábajú aj špeciálne cestné cementy. Betóny pripravené z týchto cementov majú veľmi malú zmraštiteľnosť, väčší modul pružnosti, veľkú odolnosť proti poveternostným vplyvom, proti oderu a sú mrazuvzdorné. Na odlievanie betónových výrobkov a prefabrikátov sa často využíva biely cement vyrobený zo suroviny s obsahom zlúčenín železa a farebné cementy vyrobené zo slinku bieleho cementu s pridaním farebných pigmentov počas mletia.

Cement na murovanie

Cementy pevnostných tried nižších ako 32,5 sú špecifikované v samostatnej norme a používajú sa predovšetkým na murovanie. Okrem portlandského slinku obsahujú aj ďalšie hydraulické prímesi, napríklad hydraulické či vzdušné vápno. Cementy na murovanie označujeme MC (z ang. masonry cements). Podľa normy sa vyrábajú v troch pevnostných triedach – MC 5, MC 12,5 a MC 22,5.

Skladovanie

V domácej praxi sa stretávame predovšetkým s cementom predávaným vo vreciach. Ak plánujeme rozsiahlejšie betonárske práce a zabezpečíme si väčšie množstvo cementu, musíme ho uskladniť tak, aby bol chránený pred poveternostnými podmienkami, najmä pred zrážkami. Pri dlhodobom skladovaní spôsobí čiastočnú hydratáciu a karbonizáciu cementu aj vzdušná vlhkosť a oxid uhličitý. Po troch mesiacoch klesá pevnosť riadne skladovaného cementu asi o 10 až 20 %, po šiestich mesiacoch o 20 až 30 %. Hydratáciou a karbonizáciou sa v skladovanom cemente vytvárajú pelety. Ak sa dajú ľahko rozdrobiť prstami, je pravdepodobné, že pevnostný pokles nepresahuje 10 %. Bez osobitnej úpravy môžeme všetky druhy cementu na všeobecné použitie skladovať najdlhšie tri mesiace. Dlhšiemu skladovaniu je prispôsobený tzv. hydrofobizovaný cement, ktorý sa vyrába mletím s látkou odpudzujúcou vlhkosť. Aj zanedbateľná prísada (asi 0,5 %) hydrofóbnej látky nám umožní skladovať cement až 9 mesiacov.

Zdroje

 • Použitie: https://urobsisam.zoznam.sk/dom/stavebny-material/cementy-na-pripravu-malt-a-betonov
 • druhy cementu: http://www.ebeton.cz/pojmy/druhy-cementu
 • normalizované označenie: http://www.ebeton.cz/pojmy/cement-normalizovane-oznaceni
PrílohaVeľkosť
OznacovanieCementu.svg25.21 KB
OznacovanieCementu.odg11.73 KB
DruhyCementu.odg15.81 KB
DruhyCementu.svg60.03 KB

Vhodné kamenivo

Tvarový index I sa vypočíta sa ako pomer medzi najdlhším rozmerom zrna a najmenším rozmerom zrna. Ak I < 3, zrná sú vhodné (guľatý tvar), ak I > 3, tak zrná sú nevhodné (ihlanovité a podobne) do betónu.

Krika zrnitosti vyjadruje hmotnostný podiel kameniva pod sitami. Štandardné sitá majú veľkosť v mm: 0,125 - 0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 4 - 8 - 16 -32 - 63. Krivka A - je minimálny, B - optimálny, C - maximálny obsah. V ideálnom kamenive sú medzery medzi väčšími zrnami zaplněné zrnami menšími, potom ešte menšími atď. Ak krivka skutočného kameniva vybočuje z rozsahu medzi krivkami A a C, nemá vhodné zloženie do betónu. Hmotnostné zastúpenie pri miešaní frakcií možno vypočítať ako rozdiel hodnôt medzi sitami.

Zdrojové súbory: zrnitost32.ods, zrnitost32.odg

Zdroje:

PrílohaVeľkosť
zrnitost32.ods21.54 KB
zrinost32.odg25.11 KB
zrinost32.svg72.17 KB