Elektrosmog

Linky

Rádioaktivita

1. Jednotky

Sievert (Sv) je porovnávacia jednotka. 1 Sv (Sievert) je taká absorbovaná dávka, ktorá pri akomkoľvek type ionizujícího žiarenia vyvolá v živom organizme rovnaký účinok. Staršou jednotkou bol 1 rem = 0,01 Sv.

Príklady ekvivalentnej dávky pre človeka

 • z prírodného pozadia 10 µSv za deň,
 • rentgen ruky 1 µSv,
 • rentgen zubov 5 µSv,
 • let lietadlom (4000 km) 40 µSv,
 • rentgen hrudníka 20 µSv,
 • ročný limit pre okolie jadrovej elektrárne 250 µSv (pri plánovaní sa používa 30 µSv)

Účinok

 • 0,5 - 1 Sv - hrozí mierna choroba z ožiarenia. Je zvýšené riziko infekcie z dôvodu narušenia imunitných buniek. Dočasná sterilita u mužov je možná.
 • 1 - 2 Sv - ľahká otrava ožiarením s 10% úmrtnosťou po 30 dňoch. Typickými príznakmi sú mierna až stredná nevoľnosť s príležitostným zvracaním začínajúcim 3 až 6 hodin po ožiarení a končiacim do jedného dňa. U tehotných žien nastane spontánny potrat alebo narodenie mŕtveho plodu.
 • 2 - 4 Sv - Krvácanie z úst, kože a ľadvín, do mesiaca umiera asi polovica zasiahnutých ľudí.
 • 8 Sv - Kostná dreň, kde vznikajú dôležité složky krvi, je skoro kompletne zničená, prežitie závisí na úspěšnosti jej transplantácie. Rekonvalescencia trvá niekoľko rokov a osoba sa pravdepodobne nikdy úplne nezotaví. Vetšina ľudí zomrie po dvoch týždňoch.
 • 10 až 50 Sv - znamená akutnu otravu ožiarením - 100% úmrtnosť po 7 dňoch. Expozícia takejto úrovne vedie k spontánnym symptomom po 5 až 30 minutách. Po silnej vyčerpanosti a okamžitej nevolnosti nastává perióda niekoľko dní relatívnej pohody, nazývaná latentná fáza. Potom nastává bunková smrť. Jedinou liečbou je podávánie drog utišujúcích bolesť.
 • nad 80 Sv - človek neprežije ani pár sekúnd. Smrť nastává takmer okamžite.

Gray (Gy) - je absorbovaná energia rentgenového alebo gama žiarenia v jednotke hmotnosti ožarovanej látky 1 Gy = 1 J/kg = 1 Sv. Strašia jednotka bola 1 rad = 0,01 Gy.

Pre iné typy žiarenia je ekvivalentní dávka se vypočítá jako součin DT × WR, kde D je střední absorbovaná dávka v tkáni nebo orgánu T a WR je radiační váhový faktor (popřípadě jakostní činitel Q – pro dávkový ekvivalent.

 • Neutrony
  • energie < 10 keV : WR = 5
  • 10 keV < energie < 100 keV : WR = 10
  • 100 keV < energie < 2 MeV : WR = 20
  • 2 MeV < energie < 20 MeV : WR = 10
  • energie > 20 MeV : WR = 5
 • Protony, energie > 2 MeV : WR = 5
 • alfa částice a jiná větší jádra : WR = 20

Ďalšie jednotky:

Becquerel (Bq) - je počet radioaktivnych premien v látke vziahnutý na jednotku času.

Curie (Ci) - staršia jednotka, je to 37 miliardám rozpadov za sekundu. To zodpovedá približnej aktivite 1 gramu izotopu rádia 226Ra.

Rontgen (R) - staršia jednotka ožiarenia. 500 R je smrteľná dávka. 1 R = 2,580.10-4 C.kg-1. 1 Rontgen je také ožiarenie elektromagnetickým žiarením rentgenovým alebo gama žiarením, ktoré vzbudia v 1,293.10-3 g vzduchu ióny s celkovým kladným nábojem rovným jednej elektrostatickej jednotke. V sústave SI sa používá iba jednotka C.kg-1

Polčas rozpadu

 • Cezium-37 ... 30 rokov,
 • Stroncium-90 ... 20 rokov,
 • Kobalt-60 ... 5 rokov,
 • Jód-131 ... 8 dní.

Smernice stavebnej biológie

Ich hlavným krédom je posúdenie životných podmienok vzhľadom na prirodzený naturálny štandard.

STRIEDAVÉ ELEKTRICKÉ POLIA (nízke frekvencie, ELF/VLF)

Smernica stavebnej biológie

 

Bez
anomálie

Ľahká
anomália

Silná
anomália

Extrémna
anomália

Intenzita pola E (s uzemnením)

V/m

< 1

1 - 5

5 - 50

> 50

Intenzita pola E (bez uzemnenia)

V/m

< 0.3

0.3 - 1.5

1.5 - 10

> 10

STRIEDAVÉ MAGNETICKÉ POLIA (nízke frekvencie, ELF/VLF)

Smernica stavebnej biológie

 

Bez
anomálie

Ľahká
anomália

Silná
anomália

Extrémna
anomália

Magnetická indukcia B

nT

< 20

20 - 100

100 - 500

> 500

 

mG

< 0.2

0.2 - 1

1 - 5

> 5

RÁDIOFREKVENČNÉ ŽIARENIE (vysoké frekvencie, elektromagnetické vlny)

Smernica stavebnej biológie

 

Bez
anomálie

Ľahká
anomália

Silná
anomália

Extrémna
anomália

Intenzita pola E

V/m

< 0.006

0.006 - 0.06

0.06 - 0.6

> 0.6

Hustota radiačného toku S

µW/m²

< 0.1

0.1 - 10

10 - 1000

> 1000

 

 • Bez anomálie:  Táto kategória poskytuje najvyšší stupeň prevencie. Odráža prírodné podmienky bez expozícií alebo takmer identické úrovne prirodzeného pozadia nášho moderného životného prostredia

 • Ľahká anomália:  Ako preventívne opatrenie a najmä s ohľadom na citlivých a chorých ľudí, mala by byť vykonaná sanácia, akonáhle je to možné

 • Výrazná anomália:  Hodnoty v tejto kategórii NIE SÚ prijateľné z pohľadu stavebnej biológie, sanácia by mala byť vykonaná čo najskôr. Okrem početných anamnéz, vedecké štúdie naznačujú biologické účinky a zdravotné problémy pri dlhodobej expozícii

 • Extrémna anomália:  Tieto hodnoty si vyžadujú okamžité a prísne opatrenia. Hodnoty v kategórii medzinárodných smerníc a odporúčaní pre verejné expozície môžu byť už dosiahnuté alebo dokonca prekročené.

Výpočet tienenia mikrovĺn

tienenie (dB) = odraz (dB) + pohltenie (dB)

Pre vlnové dĺžky podstatne väčšie ako vzdialenosť atómov (predovšetkým neionizonujúce žiarenie), podstatne menšie ako rozmery homogénneho materiálu a pre materiály hrubšie ako hĺbka vniknutia žiarenia do materiálu, možno vypočítať útlm pomocou týchto vzorcov VypocetTienenia.png, ktoré sú použité v tabuľke TienenieMaterialu.ods, tu je ukážka:TienenieMaterialu.png. Tu sú elektrické vlastnosti materiálov: ElektrickaVodivostMaterialov.txt .

Pre menšie vlnové dĺžky (rontgenovo a gama žiarenie) je pohltenie žiarenia závislé od energie žiarenia a protónového čísla atómov tieniacej látky. V grafe UtlmGama.png je hodnotota tienenia vyjadrená v cm2/g, ktorú vynásobíme hustotou a hrúbkou materiálu a dostaneme hodnotu útlmu. Prvky majú energie žiarenia ktoré prepúšťajú, preto je dobré vytvárať tienenie z viacerých prvkov. Hodnoty sú uvedené v tabuľke TienenieGama.ods, tu je ukážka TienenieGama.png

PrílohaVeľkosť
TienenieMaterialu.ods26.92 KB
TienenieMaterialu.png143.18 KB
VypocetTienenia.png50.46 KB
UtlmGama.png186.12 KB
TienenieGama.ods21.29 KB
TienenieGama.png24.29 KB
ElektrickaVodivostMaterialov.txt197 bajtov

Zmeraný útlm materiálov

Útlm mikrovĺn v materiáloch UtlmMikrovlMaterialmi.ods , TienenieMikrovlnMaterialmi.png
PrílohaVeľkosť
UtlmMikrovlMaterialmi.ods27.2 KB
TienenieMikrovlnMaterialmi.png35.92 KB