Situácie

Bezdôvodné obohatenie

§ 451 Občianskeho zákona

Bezplatné služby štátu

Dedenie

Dediči majú nárok preštudovať si spis, a na požiadanie dostať jeho kópiu. Spis môže byť uložený u notára alebo na súde. Notár na konaní vystupuje ako súdny komisár.

Podľa Občianskeho zákona 40/1964 doplneného neskoršími zákonmi, 7. časť Dedenie:

Nadobúdanie dedičstva

 • § 461 - Prvoradé je dedenie zo závetu. Ak závet neexistuje alebo je neplatný, dedí sa zo zákona.
 • § 463 až 467 - Odmietnúť dedičstvo možno len celé a do 1 mesiaca od upevodomenia súdu o tejto možnosti.
 • § 469 - Nededí, kto sa dopustil úmyselného trestného činu proti poručiteľovi, jeho manželovi, deťom alebo rodičom alebo zavrhnutia hodného konania proti prejavu poručiteľovej poslednej vôle. Môže však dediť, ak mu poručiteľ tento čin odpustil.
 • § 469a Poručiteľ môže vydediť potomka, ak a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch, b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať, c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka, d) trvalo vedie neusporiadaný život.
 • § 470 až 472 - Dedič zodpovedá za pomernú časť dlhu a nákladov na pohreb do výšky svojho podielu dedičstva.

Dediči zo zákona

 1. § 473 - Deti a manžel rovnakým dielom. Ak nededia deti, podiel dedia ich deti, alebo deti ich detí.
 2. § 474 - Ak nededia deti, dedí manžel, rodičia a spolubývajúci ktorí sa starali o domácnosť alebo ich živil. Dedia rovnakým dielom, manžel aspoň polovicu.
 3. § 475 - Ak nededí manžel ani rodičia, dedia súrodenci a spolubývajúci ktorí sa starali o domácnosť alebo ich živil. Dedia rovnakým dielom.
 4. § 475a - Ak nededia súrodenci ani spolubývajúci, dedia rovnakým dielom prarodičia, a ak žiaden z nich nededí, tak rovnakým dielom dedia ich deti.

Závet

 • § 476 - Závet môže byť v písomnej forme, za účasti svedkov alebo vo forme notárskej zápisnice. V každom závete musí byť uvedený deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný, inak je neplatný. Spoločný závet viacerých poručiteľov je neplatný.
 • § 476a - Vlastnoručný závet musí byť napísaný a podpísaný vlastnou rukou, inak je neplatný.
 • § 476c - Poručiteľ, ktorý nemôže čítať alebo písať, prejaví svoju poslednú vôľu pred tromi svedkami v listine, ktorá musí byť prečítaná a prítomnými svedkami podpísaná.
 • § 476e - Svedkovia musia byť spôsobilí na právne úkony. Svedkami nemôžu byť dedičia.
 • § 478 - Akékoľvek podmienky v závete neplatia.
 • § 479 - Maloletí potomkovia musia dostať celý podiel zo zákona, plnoletí aspoň polovicu. Inak je v tomto mieste závet neplatný, ak nedošlo k vydedeniu.
 • § 480 - Závet sa ruší neskorším závetom, odvolaním závetu s formou pre závet, alebo ak poručiteľ zničí závet.

Potvrdenie dedičstva a vyporiadanie dedičov

 • § 481 - Jednému dedičovi potvrdí súd nadobudnutie dedičstva
 • § 482 - Viac dedičov sa na súde vyporiada dohodou, a súd ju schváli ak neodporuje zákonu alebo dobrým mravom.
 • § 483 - Ak nedôjde k dohode, súd potvrdí nadobudnutie dedičstva tým, ktorých dedičské právo bolo preukázané.
 • § 484 - Pri dedení zo zákona sa do podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania. Pri dedení zo závetu to treba započítať, ak na to poručiteľ dal príkaz.

Ochrana dedičov

 • § 485 - Ak sa neskôr zistí že skutočný dedič je iný, musí nepravý dedič vydať dedičstvo skutočnému. Ak nepravý dedič nevedel o neoprávnenosti, má právo na náhradu nákladov vložené do dedičstva, a patria mu úžitky z dedičstva. Ak o neoprávnenosti vedel, má právo na náhradu nevyhnutných nákladov, a má vydať úžitky.
 • § 486 - Dobromyselný prevod majetku od nepravého dediča, je chránené tak, ako by bolo nadobudnuté od oprávneného dediča.
 • § 485 a 486 platia aj keď dedičstvo pripadlo štátu.

Dopisy

reakcia na list ... Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Cieľom je zamedziť dražbe a získať dôkazy pre súd, ak na tento list banka alebo nebankovka zareaguje. Ak banka nebude súhlasiť, podáva sa žaloba na súd a žiadosť o predbežné opatrenie, aby sa nemohlo dražiť.

1) Nesúhlasím s dobrovoľnou dražbou.
2) Dlh s bankou som nevysporiadal, pretože ste mi to neumožnili.
3) Zmluvu ... zo dňa ... považujem za zmluvu, ktorá obsahuje neprijateľné zmluvné podmienky podľa paragrafu 52, 53, 54 Občianskeho zákona, a ďalej uzavretú na základe nekalých praktík.
4) Výkon záložného práva je neústavný.

V súlade s uvedeného vás žiadam aby ste sa zdržali akéhokoľvek konania a celú vec so mnou prejednali a umožnili mi pokračovať naďalej v zmluvnom vzťahu a umožnili mi splácať úver podľa dodatkom dohodnutých podmienok.

s pozdravom
občan Slovenskej republiky
Meno Priezvisko

----------------------

reakcia na list ... Výzva o umožnenie obhliadky za účelom vyhotovenia znaleckého posudku

----------------------

reakcia na list ... Výzva na splatenie celého dlhu

Cieľom je pohroziť banke, že ak neprestane, podáte na súd žalobu o neplatnosti úrokov alebo zmluvy, a banka nedostane úroky a poplatky, a bude vracať preplatok.

Vec: Výzva na splatenie celého dlhu - môj nesúhlas

Dávam vám do pozornosti, že nemám voči vám záväzok vo výške ... eur. Žiadam aby ste na mňa nerobili nátlak, a neposielali mi listy ktoré spôsobujú dôvodnú obavu a podozrenie o trestnej činnosti podľa Trestného zákona, par 189 vydieranie, 190 hrubý nátlak, 192 nátlak, 221 podvod, 235 úžera, 269 poškodzovanie spotrebiteľa, 269a nekalé obchodné praktiky voči spotrebiteľovi. Žiadam vás aby ste upustili od protiprávneho konania a nevyvýjali na mňa nátlak. Vaše požiadavky sú nezákonné a neplatné, pri podpise zmluvy ste použili nekalé praktiky, a neprijateľné podmienky podľa par 52, 53, 54 Občianskeho zákon, oklamali ste ma a toto má vplyv na platnosť právneho úkonu a teda neplatnosť všetkých následujúcich úkonov, ako potvrdilo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a judikatúra Slovenskej republiky a Europskej únie. Dávam vám do pozornosti, že máte právo, tak ako ja, v súlade s článkom 46 a následne Ústavy Slovenskej republiky domáhať sa svojich práv na príslušnom okresnom súde. V súlade s uvedeným vás žiadam, aby ste sa na mňa neobracali s podobnými vyhrážkami a hrozbami. Pre prípad, že nebudete rešpektovať moje stanovisko, obrátim sa orgány činné v trestnom konaní, a súd, s návrhom ako spotrebiteľ oslobodený od súdnych poplatkov.

s pozdravom
občan Slovenskej republiky
Meno Priezvisko

Exekúcia

Nedokončené

§ 104 Exekučného poriadku - exekúcii v banke nepodliehajú prostriedky na účte do 165 eur.

Exekučným titulom môže byť rozsudok súdu alebo vami podpísaná notárska zápisnica.

Ak začne exekúcia, exekútor sa s vami nebude baviť. Reaguje iba na námietky, žalobu na zastavenie, žiadosť o vyúčtovanie, žiadosť o odloženie exekúcie. Tie mu treba doručiť.

V prípade nezákonnej exekúcie treba podať žalobu na súd.

Možno už nemáte zmluvy. Záložná zmluva je v katastri nehnuteľností. Úverovú zmluvu vám musí vydať banka bezplatne, rovnako aj amortizačnú tabuľku (koľko ste už splatili).

Tu je návod účinnej obrany proti starým exekúciám z pred septembra 2008: Do 31.8.2008 bol v platnosti zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, kde podľa § 58 ods. 1 E.P. exekúciu zastaví súd na návrh alebo aj bez návrhu.

Jedinou účinnou obranou je podanie na súd. Tu je predpisový vzor:

Oprávneným predložený exekučný titul nadobudol právoplatnosť dňa.......a stal sa vykonateľným dňa......... Od dňa vykonateľnosti začala plynúť 3 - ročná lehota na jeho vykonanie. V priebehu exekučného konania došlo k strate účinnosti exekučného titulu (k uplynutiu prekluzívnej lehoty, po ktorej nie je možné exekúciu vykonať). Preto žiadam, aby súd podľa § 57 ods. 1 písm. b) E.P. exekúciu zastavil.

Garantujem vám, že do 10 dní príde odpoveď zo súdu, že exekúcia sa zastavuje a súd exekútorovi náhradu trov nepriznáva. Od septembra 2008 je v platnosti zákonná 10 ročná premlčacia doba. Čiže jej prvé mesiace práve teraz začali. Postup je podobný.

V exekúcii sú podstatné 3 veci 1. oprávnený (komu treba platiť) 2. povinný (kto má platiť) 3. exekučný titul (na základe čoho je exekúcia) Žiadosť o zastavenie exekúcie z dôvodu nezákonného vedenia exekúcie (nesprávne vedenej exekúcie) Žaloba na zastavenia exekúcie

Neplatný právny úkon

§ 39 Občianskeho zákona

Napríklad ak sme v dobrej viere pod tlakom podpísali niečo s čím sme neboli oboznámení, napríklad notárska zápisnica ako exekutorský titul, alebo splátkový kalendár ako uznanie dlhu. Nepoznali ste právne účinky podpisu danej listiny, napríklad rozhodcovskej doložky, bianko zmenky. Dodávateľ vás s tým neoboznámil - nekonal s odbornou starostlivosťou. Treba písať žalobu na neplatnosť.

Obťažovanie, vyhrážanie

paragraf 190 trestného zákona hrubý nátlak msssr súdy a rozhodnuia rozhodnutia súdov hladat platobný rozkaz

Ochranné pásma

Odpoveď

Váš.... - Môj nesúhlas

Nesúhlasím s obsahom Vášho listu. Považujem ho za nedôvodný, pretože je v rozpore s Ústavou Slovenskej Republiky a v rozpore s právom Európskej únie.

Odvolanie

par 355 až po 396 Obč zákona

 • Sporový poriadok, § 324 - Súd môže vydať rozhodnutia: platobný a trestný príkaz, rozsudok, neodkladné, zabezpečovacie a iné opatrenie. Na ne treba reagovať.
 • Sporový poriadok, § 299 - Súd nevydá platobný rozkaz pre spotrebiteľské zmluvy obsahujúce nepriateľné zmluvné podmienky.
 • Väčšina vecí sa prejednáva na súde 1. inštancie, okresný súd. Na krajskom súde sa veci neprejednávajú, ale skúma sa postup okresného súdu (súd druhej inštancie, odvolací súd), či je rozsudok správny.
 • Odvolanie nie je možné proti vami uznanému nároku, proti rozsudku z dôvodu zmeškania (nezúčastnili ste sa na súde, fikcia doručenia). Môžete sa však domáhať zrušenia rozsudku, sťažnosť, odpor....
 • Treba ho poslať do 15 dní, možno aj e-mailom, napríklad podatelnaOSMI@justice.sk
 • par 365 a 366 prekopírovať do odvolania

Podávam odpor s odôvodnením: Nesúhlaím v celom rozsahu a odôvodňujem to tým že to čo žiada žalobca je v rozpore so zákon lebo: zmluva obsahuje nepriateľné zmluvné podmienky, úžeru, premlčané, nezapočítané splátky do istiny ale na úroky a poplatky... Žiadam aby súd zmluvu podrobil súdnej kontrole, aby súd nariadil pojednávanie. Som spotrebiteľ oslobodený od súdnych poplatkov.

ǔstava SR, článk 121- každý má právo na prejednanie žaloby na súdnom pojednávaní

Bankový zákon, § 27 - bankový účet musí mať zadarmo zriadenie, zrušenie a výpisy, - prečerpanie nesmie byť na bežnom účte, treba otvoriť nový účet, lebo je to úver

Podstatné veci v pôžičke

 1. dátum uzavretia zmluvy
 2. výška dohodnutej pôžičky sumy
 3. poskytnutá suma
 4. dátum splatnosti
 5. výška splátky (treba si spraviť tabuľku splátok, koľko ste splatili)

Podvod

Trestný zákon, podvod § 221 - podvod, § 222 - úverový podvod

Povinnosti úradníkov

Pre exekútora

Exekučný poriadok:

Pre sudcu

Civilný sporový poriadok

 • § 299 (2) - sudca nevydáva platobné príkazy
 • § 290 - spotrebiteľ je slabšou zmluvnou stranou

Premlčanie

Podľa občianského zákona, 1. časť, hlava 8, vybrané paragrafy:

 • § 100 - Právo sa premlčí ak sa nevykonalo (nepodala sa žaloba, vymáhanie dlhu...) v dobe na to určenej. Na premlčanie súd prihliadne len na námietku dlžníka. Nepremlčuje sa vlastnícke právo (k nehnuteľnosti, vklady v banke). Univerzálna námietka: Uplatňujem námietku premlčania z dôvodu opatrnosti.
 • Premlčacia doba
  • § 101 - 3 roky, ak nie je uvedené inak,
  • § 110 - 10 rokov od vydania rozsudku,
  • 2 roky odkedy (kedykoľvek) sa osoba dozvie o § 107 - bezdôvodnom obohatení, napríklad preplatok, a § 106 - o škode a kto za ňu zodpovedá,
  • § 104 - 1 rok od poistnej udalosti.

Príklady premlčania (preklúzie - právo vymáhať) exekúcie (žaloba o zastavenie exekúcie):

 • Exekúcie - 10 rokov
 • Zdravotná poisťovňa - 5 rokov
 • Priestupky od polície - 3 roky
 • poistné z poisťovní (zdravotná, sociálna), poplatky z miest, uznesenia, notárska zápisnice...

Premlčanie trestných činov, Trestný zákon par 87 (1):

 • 30 rokov pre zločin za ktorý ja maximum doživotie
 • 20 rokov pre zločin za ktorý je maximum 10 rokov odňatia slobody
 • 10 rokov ak ide o ostatné zločiny
 • 5 rokov pre prečin za ktorý je maximum 3 roky odňatia slobody
 • 3 roky pri ostatných prečinoch

Nedokončené

 • preklúzia - prepadne lehota na VYMÁHANIE
 • premlčanie = premlčí sa PRÁVO v lehote ustanovenom zákonom, napríklad par 100 Občianskeho zákona

Sociálne dávky

Zákon o sociálnom poistení 461/2003

Úvod

 • Všeobecný vymeriavací základ § 11
 • Dávky a poistenia § 13

Dôchodky

Dávka v nezamestnanosti

Splácanie dlhu

Podľa občianskeho zákonu:

 • § 566 - Veriteľ je povinný prijať aj čiastočné plnenie, a to sa započítava najprv na istinu a potom na úroky.

Spotrebiteľské zmluvy a úvery

Spotrebiteľské zmluvy

Podľa občianského zákonníka, 1. časť, hlava 5, vybrané paragrafy:

 • § 52 - Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom. Napríklad zmluva na pôžičku, kúpu tovaru, vytvorenie diela, na dodávku elektriny, plynu, správcovská zmluva. Spotrebiteľ je každý človek, ktorý v súlade s predmetom zmluvy neobchoduje alebo nepodniká.
 • Zmluva je naplatná ak
  • § 53d - obsahuje neprijateľnú zmluvnú podmienku
  • § 53c - obsahuje malé písmená
 • § 53 - (1) Naprijateľné zmluvné podmienky sú také, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán. (5) Také podmienky sú neplatné, (4) Sú to napríklad:
  • a) tie, s ktorými sa pred podpisom zmluvy nemal možnosť oboznámiť, napríklad odkaz na splátkový kalendár, ktorý je doručený neskôr
  • i) umožňujú dodávateľovi jednostranne zmeniť zmluvné podmienky bez dôvodu dohodnutého v zmluve, napríklad odkaz na všeobecné zmluvné podmienky
  • d) vylučujú alebo obmedzujú práva spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti za vady alebo zodpovednosti za škodu, napríklad záruka sa nevzťahuje na túto časť výrobku...
  • k) požadujú od spotrebiteľa, aby zaplatil neprimerane vysokú sumu ako sankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku, napríklad zmluvná pokuta
 • § 457 Ak je zmluva neplatná alebo ak bola zrušená, je každý z účastníkov povinný vrátiť druhému všetko, čo podľa nej dostal.
 • § 53 - (8) Ak poskytne dodávateľ spotrebiteľovi plnenie a spotrebiteľ si ho neobjednal, nie je spotrebiteľ povinný plnenie vrátiť ani ho uschovať. Napríklad debet na karte nad hodnotu dohodnutou v zmluve.
 • § 53 - (9) V zmluve dohodnutá splatnosť celej pohľadávky sa môže uplatniť až po 3 nezaplatených splátkach a po 15 dňoch po upovedomení (prebratie pošty do vlastných rúk). § 565 Toto právo však môže veriteľ použiť najneskôr do splatnosti najbližšie nasledujúcej splátky.
 • § 53 - (7) Zabezpečenie splnenia záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy prostredníctvom zabezpečovacieho prevodu práva je pri spotrebiteľskej zmluve neprípustné. Napríklad banka nemôže predať založenú nehnuteľnosť v zmluve o pôžičke.

Spotrebiteľské úvery

Zo zákona 129/2010 o spotrebiteľských úveroch, vybrané pragrafy:

 • § 11 (1) Poskytnutý úver je bezúročný a bez poplatkov, ak
  • neobsahuje nižšie uvedené náležitosti,
  • je uvedená nesprávne ročná percentuálna miera nákladov v neprospech spotrebiteľa,
  • ročná percentuálna miera nákladov prekračuje výšku podľa osobitných predpisov (úžera napríklad nad 30 % za rok).
 • § 9 Spotrebiteľská zmluva musí obsahovať:
  • v nadpise zmluvy slová "spotrebiteľská zmluva"
  • dobu trvania zmluvy
  • výšku úveru
  • úrokovú sadzbu
  • ročnú percentuálnu mieru nákladov
  • celkovú čiastku, ktorú musí zaplatiť
  • výšku, počet, frekvenciu splátok
  • poplatky za vedenie účtov, ak je otvorenie účtu povinné

Súd

Univerzálna žiadosť: Žiadam súd aby zmluvu podrobil súdnej kontrole, z úradnej moci a z úradnej povinnosti.

Nedokončené

 • Zrážky zo mzdy - v zákone na ochranu spotrebiteľa, v obč. zákone ako samostatná časť.
 • Notifikačné poplaty (za obálky, smsky, emaily) a zmluvné pokuty musia byť dojednané na osobitnej listine, inak je neplatná podľa § 39 Občianskeho zákona - nevedeli sme o tom, úžera, proti dobrým mravom... Zo zákona je 5 % ročný úrok o omeškanie. Je to trestný čin poškodzovania cudzích práv.
 • Ukončenie zmluvy a požadovanie splatenia celej sumy je nepriateľná zmluvná podmienka podľa Občianskeho zákona par 53 (4) k).

Podstatné veci v zmluve

 1. datum uzavretia zmluvy (podla ktoreho zakona ide 258/2001)
 2. vyska poskytnuteho uveru
 3. datum splatnosti
 4. výška splátky
 5. koľko ste celkovo zaplatili
 6. nepriatelne zmluvne podmienky

Súd

Podľa Ústavy SR:

 • člákom 7 odst 2 a 5 - Sudca musí dať prednosť zákonom vyššej účinnosti: medzinárodné zmluvy, ústava SR, zákony SR. Ak je v zákone niečo v rozpore s ústavou, prednosť má ústava.
 • článok 48 (2) - Každý má právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala v jeho prítomnosti. Preto sú súdne rozkazy nezákonné, aj keď ste sa voči nim neodvolali v stanovenej lehote. Na súdne pojednávanie má prístup verejnosť.
 • článok 144 - Súd musí rozhodnúť na základe zákonov. Preto majú zákony prednosť pred rozhodnutím v iných súdnych prípadoch. Jednotnosť v rozhodovaní súdov by mala byť na základe zákona.

Podľa Občianskeho zákona:

 • § 39 - Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom. Napríklad § 39a - úžera, rozhodnutie v tiesni alebo nevedomosti, § 40 - nemá formu ktorú vyžaduje zákon, § 37 - nebol zrozumiteľný a určitý.

Podľa Civilného sporového poriadku, z. 160/2015 v znení z. 87/2017:

 • článok 1 - Naliehavý právny záujem je podmienkou určovacej žaloby. Napríklad že bolo ohrozené Vaše právo, treba uviesť aké a prečo.
 • § 151 - Súd bude považovať tvrdenia protistrany ktoré nepopriete za nesporné. Ak neuvediete vlastné tvrdenia vo veci, bude popretie neúčinné. Poviete/napíšete: Popieram skutkové tvrdenia protistrany a uvádzam vlastné... Súd je viazaný žalobou, a všetko čo v nej nepopriete bude považovať za nesporné = pravdivé.Súd rozhoduje na základe nesporných vecí.
 • § 178 (2) - Obe strany majú nárok 5 dní na prípravu na pojednávanie. Ak by bolo čokoľvek pridané do spisu, máte právo na 5 dni naštudovať si to. Ak počas pojednávania krátkou cestou pridá do spisu čkokoľvek protistrana, môžete súd požiadať o odročenie pojednávania z dôvodu naštudovania si nových dokumentov.

Iné:

 • Poplatky: Spotrebiteľ je oslobodený od súdnych poplatkov, treba to napísať do žaloby aby na to sudca nezabudol. Náklady na znalecký posudok znáša ten kto ho žiada. Ak sudca alebo protistrana tvrdí že je potrebný znalecký posudok a my ho nepotrebujeme alebo naňho nemáme peniaze, stačí povedať: My znalecký posudok nevyžadujeme, pretože je vec úplne jasná a uviesť prečo.
 • Informačné centrum na súde poskytuje nahliadnutie a vytvorenie kópií spisov, zoznam konaní ktoré sú vedené proti Vám, záznam z konania (písomný alebo zvukový) - treba napísať žiadosť o vydanie záznamu z konania.

Nedokončené:

 • Rozsudok európskeho súdu je záväzný pre štát ako má meniť zákony, netýka sa občana ktorý sa riadi aktuálnymi zákonmi štátu.
 • Alternatívny návrh petitu - je vlastný návrh ako by mala žaloba vyzerať
 • Sudca je povinný preskúmať spotrebiteľskú zmluvu. Môže zamietnúť žalobu z dôvodu že žaloba nie je dôvodná. Na súde môžete žiadať aby ju sudca preskúmal či obsahuje nepriateľné podmienky, či je úver bezúročný alebo zmluva neplatná,
 • bezúročnosť zmluvy znamená ža sa spláca podľa dohodnutých splátok, ale len dokedy je splatená požičaná suma. To sa robí ak ste ešte nesplatili požičané peniaze. Neplatná zmluva znamená, že si majú strany vrátiť plnenia = vrátiť všetky požičané peniaze. To sa robí ak máte preplatok.
 • navrhovať vlastné dôkazy
 • nechcieť odborný posudok
 • zápisnicu žiadať na začiatku pojednávania keď sa dáva občiansky preukaz, môžete sa ohradiť voči tomu čo je v zápisnici, že ste to povedali inak alebo niečo vynechali, aby to opravili
 • V rozsudku majú byť platobné údaje.
 • Zákonný úrok z omeškania je 5 % ročne.
 • Súdy rozhodujú o právach a povinnostiach, a o právom chránených záujmoch občanov. Sú 2 typy žalôb: určovaica (či je na niečo právo) a ...(čo treba platiť)
 • Všetky zmluvy a potvrdenia o zaplatení treba priniesť na súd.
 • par 12 z. o dobrovoľných dražbách
 • Trestným činom je škoda ktorá je vyššia ako 266 eur
 • metodiky znaleckých posudkov, vyhláška
 • Súdy sú verejné, s vínimkami napríklad: štátne tajomstvo, prejednanie duševného zdravia, agent.
 • Smernica EHS 9313 z 5.4.1993, článok 6 - nekalé podmienky v zmluvách podľa národného práva nie sú záväzné pre spotrebiteľa,a z mluva je platná iba ak je možná bez nekalých podmienok
 • Základné informácie o spotrebiteľskej zmluve: Dátum uzatvorenia, kedy má skončiť, výška poskytnutých peňazí, či sa platil poplatok za uzatvorenie, koľko ste už zaplatili. Tabuľka - riadky na počet mesačných splátok, stĺpce - požadovaná splátka, zaplatená splátka prplatok/nedoplatok.
 • par 52, 53, 54 Obč zákona - Spotrebiteľské zmluvy.

 • Zmluvy ktoré sú predtlačené (hotová zmluva ktorú dávajú každému), formulárové (len do kolóniek napíšete svoje údaje) a typová (predkladá sa mnohým luďom podľa typu situácie) sa nedajú ovplyvniť a preto sú neplatné podľa § 37 Občianskeho zákona.

Uznanie dlhu

Občiansky zákon, § 558 - uznaním sa predpokladá že dlh existuje. Ak ste uznanie podpísali v omyle, neznamená to že podpsom uznania dlh naozaj existuje. Uznanie dlhu sa dá jednoducho zrušiť, pretože šlo o jednostranný úkon.

Zistenie dlhu: www.dlznik.sk, www.finstat.sk, www.socpoist.sk

Licencie bánka a nebankoviek zistíme na stránke www.nbs.sk

Vzor

Vážený súd podávam odpor proti platobnému rozkazu a odvolanie proti trovám. Odôvodňujem takto: Popieram tvrdenia žalobcu v celom rozsahu, a uvádzam vlastné tvrdenia: žalobca nie je aktívne vecne legitimovaný. Banka porušila bankové tajomstvo podľa zákona o bankách. Zmluva o postúpení je neplatná pre rozpor so zákonom, obchádzanie zákona a porušenie dobrých mravov. Podávam námietku premlčania. Popieram všetky dôkazy priložené k žalobe. Súd nemal vydať platobný rozkaz pretože ide o spotrebiteľskú vec a zmluvu, ktorú súd preskúmava z úradnej povinnosti a prihliada na neprijateľné podmienky, ktorými spotrebiteľ nie je viazaný. Súd je povinný vyhlásiť vo výroku rozhodnutia neprijeteľné podmienky v súlade s únijovým právom. Súd mi nemôže porušiť právo na spravodlivý proces garantovaný Ústavou SR a medzinárodnými zmluvami. Ja nie som v tomto spore pasívne vecne legitimovanou stranou. Odo mňa žalobca nemá právo žiadať žiaden nárok, pretože ja mu nič nedlžím, on mi nič nepožičal. Žalobca žiada, aby mu súd priznal úžeru a to je v právnom štáte neprípustné. Žiadam, aby súd aplikoval právo na ochranu spotrebiteľa v tomto spore. Žiadam, aby súd zrušil platobný rozkaz v celom rozsahu a aby zaviazal žalobcu na úhradu trov konania. S pozdravom žalovaná XY

Zastúpenie

Zneužitie právomoci verejného činiteľa

Trestný zákon § 326 - zneužitie právomoci verejného činiteľa.

Trestné oznámenie podávať na prokarutúre.

Životné minimum

Životné minimum je určené zákonom o životnom minime č. 601/2003.

Od 1.7.2018 do 30.6.2019 je stanovené podľa § 2:

 • 205,07 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 143,06 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 • 93,61 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

Pre rodinu s 2 deťmi to je 535,35 €.

Čo ovplyvňuje životné minimum:

 • Výšku nezdnaniteľnej časti mzdy.
Daňový bonus na dieťa: 22,17 € (mesačne) alebo 266,04 € (ročne) na jedno dieťa, Rodičovský príspevok: 220,70 €, Prídavok na dieťa: 24,34 €, Príplatok k prídavku na dieťa: 11,41 €, Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka: 328,12 € (mesačná) alebo 3937,35 € (ročná), Základ dane z príjmov fyzických osôb, po ktorého prekročení dochádzka ku kráteniu ročnej nezdaniteľnej časti základu dane: 20 507 €, Základ dane z príjmov fyzických osôb (ročný), po ktorého prekročení sa na túto časť základu dane uplatňuje 25 % sadzba dane (a nezdaniteľná časť na daňovníka je nula): 36 256,37 € (176,8-násobok životného minima), Základ dane z príjmov fyzických osôb (mesačný), po ktorého prekročení sa na túto časť základu dane uplatňuje 25 % sadzba dane: 3021,36 €, Daň z príjmov sa nevyrubí a neplatí: ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2019 nepresiahnu 1968,67 €, Suma minimálneho dôchodku: 278,90 € (mesačná).