Povinnosti úradníkov

Pre exekútora

Exekučný poriadok:

Pre sudcu

Civilný sporový poriadok

  • § 299 (2) - sudca nevydáva platobné príkazy
  • § 290 - spotrebiteľ je slabšou zmluvnou stranou