Zákon o sociálnom poistení - obsah

 1. prvá časť
  1. prvá hlava
   1. prvý diel
    ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
   2. druhý diel
    ZÁKLADNÉ POJMY
   3. tretí diel
    DÁVKY NEMOCENSKÉHO POISTENIA, DÔCHODKOVÉHO POISTENIA, ÚRAZOVÉHO POISTENIA, GARANČNÉHO POISTENIA A POISTENIA V NEZAMESTNANOSTI
   4. štvrtý diel
    OSOBNÝ ROZSAH SOCIÁLNEHO POISTENIA
   5. piaty diel
    VZNIK A ZÁNIK SOCIÁLNEHO POISTENIA
   6. šiesty diel
    SPÔSOBILOSŤ FYZICKEJ OSOBY V PRÁVNYCH VZŤAHOCH SOCIÁLNEHO POISTENIA
   7. siedmy diel
    PRÁVNE ÚKONY A POČÍTANIE LEHÔT
  2. druhá hlava
   NEMOCENSKÉ DÁVKY
   1. prvý diel

    VŠEOBECNÉ PODMIENKY NÁROKU NA NEMOCENSKÉ DÁVKY

   2. druhý diel
    NEMOCENSKÉ
   3. tretí diel
    OŠETROVNÉ
   4. štvrtý diel VYROVNÁVACIA DÁVKA
   5. piaty diel
    MATERSKÉ
   6. šiesty diel
    SPOLOČNÉ USTANOVENIA O NEMOCENSKÝCH DÁVKACH
   7. siedmy diel
    NÁROKY Z NEMOCENSKÉHO POISTENIA V OSOBITNÝCH PRÍPADOCH
  3. tretia hlava
   DÔCHODKOVÉ DÁVKY
   1. prvý diel
    VYMEDZENIE POJMOV DÔCHODKOVÉHO POISTENIA
   2. druhý diel
    PODMIENKY NÁROKU NA STAROBNÝ DÔCHODOK
   3. tretí diel
    PREDČASNÝ STAROBNÝ DÔCHODOK
   4. štvrtý diel
    VYROVNÁVACÍ PRÍPLATOK
   5. piaty diel
    INVALIDNÝ DÔCHODOK
   6. šiesty diel
    VDOVSKÝ DÔCHODOK A VDOVECKÝ DÔCHODOK
   7. siedmy diel
    SIROTSKÝ DÔCHODOK
   8. ôsmy diel
    SPOLOČNÉ USTANOVENIA O DÔCHODKOVÝCH DÁVKACH
  4. štvrtá hlava

   ÚRAZOVÉ DÁVKY

   1. prvý diel
    VYMEDZENIE POJMOV NA ÚČELY ÚRAZOVÝCH DÁVOK
   2. druhý diel
    ÚRAZOVÝ PRÍPLATOK
   3. tretí diel
    ÚRAZOVÁ RENTA
   4. štvrtý diel
    JEDNORAZOVÉ VYROVNANIE
   5. piaty diel
    POZOSTALOSTNÁ ÚRAZOVÁ RENTA
   6. šiesty diel
    JEDNORAZOVÉ ODŠKODNENIE
   7. siedmy diel
    PRACOVNÁ REHABILITÁCIA A REHABILITAČNÉ
   8. ôsmy diel
    REKVALIFIKÁCIA A REKVALIFIKAČNÉ
   9. deviaty diel
    NÁHRADA ZA BOLESŤ A NÁHRADA ZA SŤAŽENIE SPOLOČENSKÉHO UPLATNENIA
   10. desiaty diel
    NÁHRADA NÁKLADOV SPOJENÝCH S LIEČENÍM
   11. jedenásty diel
    NÁHRADA NÁKLADOV SPOJENÝCH S POHREBOM
  5. piata hlava
   DÁVKA GARANČNÉHO POISTENIA
  6. šiesta hlava
   DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI
  7. siedma hlava
   SPOLOČNÉ USTANOVENIA O NEMOCENSKÝCH DÁVKACH, DÔCHODKOVÝCH DÁVKACH, ÚRAZOVÝCH DÁVKACH, DÁVKE GARANČNÉHO POISTENIA A O DÁVKE V NEZAMESTNANOSTI
 2. druhá časť
  1. prvá hlava
   1. prvý diel
    VÝKON A ORGANIZÁCIA SOCIÁLNEHO POISTENIA
   2. druhý diel
    ORGÁNY SOCIÁLNEJ POISŤOVNE
   3. druhá hlava
   4. prvý diel
    POISTNÉ NA SOCIÁLNE POISTENIE
   5. druhý diel
    POHĽADÁVKY
   6. tretí diel
  2. tretia hlava
   LEKÁRSKA POSUDKOVÁ ČINNOSŤ PRI VÝKONE SOCIÁLNEHO POISTENIA
  3. štvrtá hlava
   HOSPODÁRENIE SOCIÁLNEJ POISŤOVNE
 3. tretia časť

  KONANIE VO VECIACH SOCIÁLNEHO POISTENIA

 4. štvrtá časť
  KONANIE VO VECIACH VYMÁHANIA POHĽADÁVOK
 5. piata časť
  PRÁVA A POVINNOSTI, ZODPOVEDNOSŤ, POKUTY A PENÁLE V SOCIÁLNOM POISTENÍ A V STAROBNOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ
  1. prvá hlava

   PRÁVA A POVINNOSTI V SOCIÁLNOM POISTENÍ A V STAROBNOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ

  2. druhá hlava
   ZODPOVEDNOSŤ V SOCIÁLNOM POISTENÍ
  3. tretia hlava
   POKUTA A PENÁLE V SOCIÁLNOM POISTENÍ A V STAROBNOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ
   1. prvý diel
    UKLADANIE POKUTY SOCIÁLNOU POISŤOVŇOU A PREDPISOVANIE PENÁLE SOCIÁLNOU POISŤOVŇOU V SOCIÁLNOM POISTENÍ A V STAROBNOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ
   2. druhý diel
    PENÁLE PLATENÉ SOCIÁLNOU POISŤOVŇOU
 6. šiesta časť
  KONTROLNÁ ČINNOSŤ SOCIÁLNEJ POISŤOVNE
 7. siedma časť

  DOZOR ŠTÁTU NAD VYKONÁVANÍM SOCIÁLNEHO POISTENIA A STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA

 8. ôsma časť
  PRECHODNÉ USTANOVENIA
 9. deviata časť
  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  1. Príloha č. 1 k zákonu č. 461/2003 Z. z.
   ZOZNAM CHORÔB Z POVOLANIA
  2. Príloha č. 2 k zákonu č. 461/2003 Z. z.

   CHOROBY A STAVY, KTORÉ SI VYŽADUJÚ OSOBITNÚ STAROSTLIVOSŤ

  3. Príloha č. 3 k zákonu č. 461/2003 Z. z.

   VŠEOBECNÉ VYMERIAVACIE ZÁKLADY V KALENDÁRNYCH ROKOCH PRED ROKOM 2003

  4. Príloha č. 4 k zákonu č. 461/2003 Z. z.
   PERCENTUÁLNA MIERA POKLESU ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI PODĽA DRUHU ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA ORGÁNOV A SYSTÉMOV
   1. kapitola I - INFEKČNÉ a PARAZITÁRNE CHOROBY
   2. kapitola II - CHOROBY KRVI a KRVOTVORNÝCH ORGÁNOV
   3. kapitola III - PORUCHY IMUNITY
   4. kapitola IV - ENDOKRINNÉ CHOROBY, PORUCHY VÝŽIVY A PREMENY LÁTOK
   5. kapitola V - DUŠEVNÉ CHOROBY A PORUCHY SPRÁVANIA
   6. kapitola VI - CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU
   7. kapitola VII - CHOROBY ZMYSLOVÝCH ORGÁNOV
   8. kapitola VIII - CHOROBY DÝCHACEJ SÚSTAVY
   9. kapitola IX - CHOROBY OBEHOVEJ SÚSTAVY
   10. kapitola X - CHOROBY TRÁVIACEJ SÚSTAVY
   11. kapitola XI - CHOROBY MOČOVEJ SÚSTAVY
   12. kapitola XII - CHOROBY MUŽSKÝCH POHLAVNÝCH ORGÁNOV
   13. kapitola XIII - CHOROBY ŽENSKÝCH POHLAVNÝCH ORGÁNOV
   14. kapitola XIV - CHOROBY KOŽE A PODKOŽNÉHO VÄZIVA
   15. kapitola XV - CHOROBY PODPORNÉHO A POHYBOVÉHO APARÁTU