Dopisy

reakcia na list ... Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Cieľom je zamedziť dražbe a získať dôkazy pre súd, ak na tento list banka alebo nebankovka zareaguje. Ak banka nebude súhlasiť, podáva sa žaloba na súd a žiadosť o predbežné opatrenie, aby sa nemohlo dražiť.

1) Nesúhlasím s dobrovoľnou dražbou.
2) Dlh s bankou som nevysporiadal, pretože ste mi to neumožnili.
3) Zmluvu ... zo dňa ... považujem za zmluvu, ktorá obsahuje neprijateľné zmluvné podmienky podľa paragrafu 52, 53, 54 Občianskeho zákona, a ďalej uzavretú na základe nekalých praktík.
4) Výkon záložného práva je neústavný.

V súlade s uvedeného vás žiadam aby ste sa zdržali akéhokoľvek konania a celú vec so mnou prejednali a umožnili mi pokračovať naďalej v zmluvnom vzťahu a umožnili mi splácať úver podľa dodatkom dohodnutých podmienok.

s pozdravom
občan Slovenskej republiky
Meno Priezvisko

----------------------

reakcia na list ... Výzva o umožnenie obhliadky za účelom vyhotovenia znaleckého posudku

----------------------

reakcia na list ... Výzva na splatenie celého dlhu

Cieľom je pohroziť banke, že ak neprestane, podáte na súd žalobu o neplatnosti úrokov alebo zmluvy, a banka nedostane úroky a poplatky, a bude vracať preplatok.

Vec: Výzva na splatenie celého dlhu - môj nesúhlas

Dávam vám do pozornosti, že nemám voči vám záväzok vo výške ... eur. Žiadam aby ste na mňa nerobili nátlak, a neposielali mi listy ktoré spôsobujú dôvodnú obavu a podozrenie o trestnej činnosti podľa Trestného zákona, par 189 vydieranie, 190 hrubý nátlak, 192 nátlak, 221 podvod, 235 úžera, 269 poškodzovanie spotrebiteľa, 269a nekalé obchodné praktiky voči spotrebiteľovi. Žiadam vás aby ste upustili od protiprávneho konania a nevyvýjali na mňa nátlak. Vaše požiadavky sú nezákonné a neplatné, pri podpise zmluvy ste použili nekalé praktiky, a neprijateľné podmienky podľa par 52, 53, 54 Občianskeho zákon, oklamali ste ma a toto má vplyv na platnosť právneho úkonu a teda neplatnosť všetkých následujúcich úkonov, ako potvrdilo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a judikatúra Slovenskej republiky a Europskej únie. Dávam vám do pozornosti, že máte právo, tak ako ja, v súlade s článkom 46 a následne Ústavy Slovenskej republiky domáhať sa svojich práv na príslušnom okresnom súde. V súlade s uvedeným vás žiadam, aby ste sa na mňa neobracali s podobnými vyhrážkami a hrozbami. Pre prípad, že nebudete rešpektovať moje stanovisko, obrátim sa orgány činné v trestnom konaní, a súd, s návrhom ako spotrebiteľ oslobodený od súdnych poplatkov.

s pozdravom
občan Slovenskej republiky
Meno Priezvisko