Zákon o ochrane osobných údajov - obsah

 1. PRVÁ ČASŤ - ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
 2. DRUHÁ ČASŤ - VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV FYZICKÝCH OSÔB PRI ICH SPRACÚVANÍ
  1. PRVÁ HLAVA - ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  2. DRUHÁ HLAVA - PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
   1. PRVÝ DIEL - INFORMÁCIE A PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
   2. DRUHÝ DIEL - OPRAVA A VYMAZANIE A OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
   3. TRETÍ DIEL - PRÁVO NA PRENOSNOSŤ, PRÁVO NAMIETAŤ A AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE
   4. ŠTVRTÝ DIEL - POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA PRI UPLATŇOVANÍ PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY
   5. PIATY DIEL - OBMEDZENIA
  3. TRETIA HLAVA - PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA A SPROSTREDKOVATEĽA
   1. PRVÝ DIEL - VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA A SPROSTREDKOVATEĽA
   2. DRUHÝ DIEL - BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
   3. TRETÍ DIEL - POSÚDENIE VPLYVU NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV A PREDCHÁDZAJÚCA KONZULTÁCIA
   4. ŠTVRTÝ DIEL - ZODPOVEDNÁ OSOBA
  4. ŠTVRTÁ HLAVA - PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII
 3. TRETIA ČASŤ - OSOBITNÉ PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV FYZICKÝCH OSÔB PRI ICH SPRACÚVANÍ PRÍSLUŠNÝMI ORGÁNMI
  1. PRVÁ HLAVA - ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  2. DRUHÁ HLAVA - PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
  3. TRETIA HLAVA - PRÁVA A POVINNOSTI PRÍSLUŠNÉHO ORGÁNU A SPROSTREDKOVATEĽA
  4. ŠTVRTÁ HLAVA - PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII
 4. ŠTVRTÁ ČASŤ - OSOBITNÉ SITUÁCIE ZÁKONNÉHO SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 5. PIATA ČASŤ - ÚRAD
  1. PRVÁ HLAVA - POSTAVENIE, PÔSOBNOSŤ A ORGANIZÁCIA ÚRADU
  2. DRUHÁ HLAVA - KÓDEX SPRÁVANIA, CERTIFIKÁT A AKREDITÁCIA
  3. TRETIA HLAVA - KONTROLA
  4. ŠTVRTÁ HLAVA - KONANIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
  5. PIATA HLAVA - SPRÁVNE DELIKTY
 6. ŠIESTA ČASŤ - SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA