Vzor

Vážený súd podávam odpor proti platobnému rozkazu a odvolanie proti trovám. Odôvodňujem takto: Popieram tvrdenia žalobcu v celom rozsahu, a uvádzam vlastné tvrdenia: žalobca nie je aktívne vecne legitimovaný. Banka porušila bankové tajomstvo podľa zákona o bankách. Zmluva o postúpení je neplatná pre rozpor so zákonom, obchádzanie zákona a porušenie dobrých mravov. Podávam námietku premlčania. Popieram všetky dôkazy priložené k žalobe. Súd nemal vydať platobný rozkaz pretože ide o spotrebiteľskú vec a zmluvu, ktorú súd preskúmava z úradnej povinnosti a prihliada na neprijateľné podmienky, ktorými spotrebiteľ nie je viazaný. Súd je povinný vyhlásiť vo výroku rozhodnutia neprijeteľné podmienky v súlade s únijovým právom. Súd mi nemôže porušiť právo na spravodlivý proces garantovaný Ústavou SR a medzinárodnými zmluvami. Ja nie som v tomto spore pasívne vecne legitimovanou stranou. Odo mňa žalobca nemá právo žiadať žiaden nárok, pretože ja mu nič nedlžím, on mi nič nepožičal. Žalobca žiada, aby mu súd priznal úžeru a to je v právnom štáte neprípustné. Žiadam, aby súd aplikoval právo na ochranu spotrebiteľa v tomto spore. Žiadam, aby súd zrušil platobný rozkaz v celom rozsahu a aby zaviazal žalobcu na úhradu trov konania. S pozdravom žalovaná XY