Život Naumov

Dňa 23. mesiaca decembra. Pamiatke ctihodného nášho otca Nauma.

A hľa, bratia, aby nezostal bez pamiatky brat tohto blahoslaveného Klimenta, jeho druh a spolutrpiteľ, s ktorým zakúsil mnohé biedy a trápenia od heretikov, kňaz Naum.

Keď Klimenta vysvätili za biskupa, vtedy pravoverný cár Simeon ustanovil Nauma, jeho druha, na jeho miesto za učiteľa. A ten takú istú námahu z lásky podstupujúc, panictvo zachovávajúc od detstva až do skonania, založil kláštor na východ od Bieleho jazera a kostol svätých archanjelov. Keď pobudol v učiteľstve sedem rokov, zanechal ho a odišiel do kláštora. Prijal mníšske rúcho a žil tu ešte desať rokov. Tak spočinul v Pánovi pokojne 23. dňa mesiaca decembra.

A toto nech je známe: pred šiestimi rokmi spočinul Naum, kňaz biskupa Klimenta. A toto nech je známe všetkým čitateľom, ako sme už predtým napísali, že kacíri jedných ťažko mučili a druhých predali Židom za odmenu, najmä kňazov a diakonov. Tí Židia ich vzali a odviedli do Benátok. A keď ich predávali, Božím prispením prišiel vtedy do Benátok z Konštantínopolu aj cisárov človek, ktorý tu vybavoval cisárove záležitosti. Dozvediac sa o nich, jedných hneď vykúpil a ďalších vzal so sebou a priviedol ich do Konštantínopolu a povedal o nich cisárovi Bazileovi. A znovu boli uvedení do svojich úradov a hodností ako kňazi a diakoni, ako bývali predtým. Dostali platy a nikto z nich nezomrel v otrockej práci Niektorí našli útočisko v Konštantínopole, kde sa o nich postaral cisár. Niektorí zasa prišli do bulharskej krajiny a s veľkou poctou tam našli útočište.

Moravská krajina však, ako prorokoval arcibiskup svätý Metod, pre nezákonnosť ich skutkov a kacírstvo i pre vyhnanie pravoverných otcov a za strasti, ktoré zakúsili od kacírov, ktorým oni uverili, čoskoro prijala od Boha odplatu. Po nemnohých rokoch prišli Maďari, peónsky národ, vyplienili krajinu a spustošili ju. No a tí, ktorých nevzali Maďari v plen, utiekli jednoducho do Bulharska. A ich zem zostala opustená v moci Maďarov.