Autorský zákon - obsah

1. Úvodné ustanovenia
§ 1 - Predmet úpravy
§ 2 - Pôsobnosť zákona
§ 3 - Ustanovenia sa vzťahujú na
§ 4 - Ustanovenia sa vzťahujú na
§ 5 - Vymedzenie niektorých pojmov
2. Autorské právo
§ 6 - Autor
§ 7 - Dielo
§ 8 - Dielo spoluautorov
§ 9 - Spojené diela
§ 10 - Spoločné  dielo
§ 11 - Spracovanie a preklad diela
§ 12 - Anonymné a pseudonymné dielo
§ 13 - Zverejnenie a vydanie diela
§ 14 - Krajina pôvodu diela
§ 15 - Vznik autorského práva na dielo
§ 16 - Obsah autorského práva
§ 17 - Osobnostné práva
§ 18 - Majetkové práva
§ 19 - Právo na odmenu pri ďalšom predaji originálu diela výtvarného umenia
§ 20 - Vzťah autorského práva k vecným právam
§ 21 - Trvanie majetkových práv
§ 22 - Trvanie majetkových práv sa počíta ...
§ 23 - Verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny po prvom predaji
Obmedzenia majetkových práv
§ 24 - Vyhotovenie rozmnoženiny zverejneného diela
§ 25 - Citácia diela
§ 26 - Propagácia výstavy umeleckých diel alebo dražby umeleckých diel
§ 27 - Použitie diela umiestneného na verejnom priestranstve
§ 28 - Použitie diela na vyučovacie účely
§ 29 - Použitie diela pre potreby zdravotne postihnutých
§ 30 - Použitie diela v rámci občianskych a náboženských obradov, v rámci školských predstavení a použitie školského diela
§ 31 - Použitie diela knižnicou alebo archívom
§ 32 - Dočasné alebo náhodné vyhotovenie rozmnoženiny diela
§ 33 - Použitie diela na informačné účely
§ 34 - Použitie súborného diela
§ 35 - Rozmnožovanie a úprava počítačového programu
§ 36 - Spätný preklad počítačového programu zo strojového kódu do zdrojového jazyka počítačového programu
§ 37 - Verejné vystavenie diela
§ 38 - Obmedzenia majetkových práv ...
Autorské  zmluvy
§ 39 - Zmluva o vytvorení diela
L i c e n č n á   z m l u v a
§ 40 - Základné ustanovenia
§ 41 - Spôsob použitia diela
§ 42 - Rozsah licencie
§ 43 - Výhradná licencia a nevýhradná licencia
§ 44 - Nakladanie s licenciou
§ 45 - Odmena
§ 46 - Prechod licencie a zánik licencie
§ 47 - Osobitné ustanovenia o licenčnej zmluve na vydanie diela
§ 48 - Osobitné ustanovenia o hromadnej licenčnej zmluve
§ 49 - Osobitné ustanovenia o kolektívnej licenčnej zmluve
Osobitné ustanovenia o niektorých dielach
§ 50 - Zamestnanecké dielo
§ 51 - Školské dielo
§ 52 - Práva k predtým nezverejnenému dielu
§ 53 - Voľné dielo
§ 54 - Predpoklad autorstva
§ 55 - Medzinárodná registrácia audiovizuálneho diela
Ochrana autorského práva
§ 56 - Autor sa môže domáhať pri porušení jeho práv ...
§ 57 - Nedotknuteľnosť ostatných nárokov pri udelení licencie
§ 58 - Informácie, ktoré možno požadovať od colných úradov
§ 59 - Použitie pomôcky na odstránenie ochrany práv je neoprávnený zásah do autorských práv
§ 60 - Odstránenie a zmena elektronickej informácie na správu práv je neoprávnený zásah do autorských práv
§ 61 - Použitie názvu alebo vonkajšej úpravy oprávnene použité už iným autorom je zásahom do autorských práv
3. Práva súvisiace s autorským právom
§ 62 - Osobnostné práva výkonného umelca
§ 63 - Majetkové práva výkonného umelca
§ 64 - Majetkové práva výrobcu zvukového záznamu
§ 65 - Právo výkonného umelca a výrobcu zvukového záznamu na primeranú odmenu
§ 66 - Majetkové práva výrobcu zvukovo-obrazového záznamu
§ 67 - Právo výrobcu zvukovo-obrazového záznamu na primeranú odmenu
§ 68 - Majetkové práva vysielateľa
§ 69 - Obmedzenia majetkových práv výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu zvukovo-obrazového záznamu a vysielateľa
§ 70 - Počítanie trvania práv súvisiacich s autorským právom
§ 71 - Vzťahujúce sa ustanovenia
4. Osobitné právo k databáze
§ 72 - Osobitné právo k databáze má jej zhotoviteľ bez ohľadu na to, či je chránená autorským právom
§ 73 - Osobitné právo zhotoviteľa databázy
§ 74 - Práva a povinnosti používateľa databázy
§ 75 - Obmedzenie osobitného práva k databáze
§ 76 - Trvanie osobitného práva zhotoviteľa databázy
§ 77 - Vzťahujúce sa ustanovenia
5. Kolektívna správa práv
§ 78 - Účel kolektívnej správy práv
§ 79 - Organizácia kolektívnej správy
§ 80 - Podmienky udelenia oprávnenia
Povinnosti organizácie kolektívnej správy a používateľa predmetu ochrany
§ 81 - text
§ 82 - text
§ 83 - Dohľad ministerstva
§ 84 - Práva a povinnosti používateľa
§ 85 - Hospodárenie a majetok organizácií kolektívnej správy
§ 86 - text
6. Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 87 - text
§ 88 - text
§ 89 - text
§ 90 - Účinnosť
Príloha k zákonu - Zoznam preberaných smerníc