Dedenie

Dediči majú nárok preštudovať si spis, a na požiadanie dostať jeho kópiu. Spis môže byť uložený u notára alebo na súde. Notár na konaní vystupuje ako súdny komisár.

Podľa Občianskeho zákona 40/1964 doplneného neskoršími zákonmi, 7. časť Dedenie:

Nadobúdanie dedičstva

 • § 461 - Prvoradé je dedenie zo závetu. Ak závet neexistuje alebo je neplatný, dedí sa zo zákona.
 • § 463 až 467 - Odmietnúť dedičstvo možno len celé a do 1 mesiaca od upevodomenia súdu o tejto možnosti.
 • § 469 - Nededí, kto sa dopustil úmyselného trestného činu proti poručiteľovi, jeho manželovi, deťom alebo rodičom alebo zavrhnutia hodného konania proti prejavu poručiteľovej poslednej vôle. Môže však dediť, ak mu poručiteľ tento čin odpustil.
 • § 469a Poručiteľ môže vydediť potomka, ak a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch, b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať, c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka, d) trvalo vedie neusporiadaný život.
 • § 470 až 472 - Dedič zodpovedá za pomernú časť dlhu a nákladov na pohreb do výšky svojho podielu dedičstva.

Dediči zo zákona

 1. § 473 - Deti a manžel rovnakým dielom. Ak nededia deti, podiel dedia ich deti, alebo deti ich detí.
 2. § 474 - Ak nededia deti, dedí manžel, rodičia a spolubývajúci ktorí sa starali o domácnosť alebo ich živil. Dedia rovnakým dielom, manžel aspoň polovicu.
 3. § 475 - Ak nededí manžel ani rodičia, dedia súrodenci a spolubývajúci ktorí sa starali o domácnosť alebo ich živil. Dedia rovnakým dielom.
 4. § 475a - Ak nededia súrodenci ani spolubývajúci, dedia rovnakým dielom prarodičia, a ak žiaden z nich nededí, tak rovnakým dielom dedia ich deti.

Závet

 • § 476 - Závet môže byť v písomnej forme, za účasti svedkov alebo vo forme notárskej zápisnice. V každom závete musí byť uvedený deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný, inak je neplatný. Spoločný závet viacerých poručiteľov je neplatný.
 • § 476a - Vlastnoručný závet musí byť napísaný a podpísaný vlastnou rukou, inak je neplatný.
 • § 476c - Poručiteľ, ktorý nemôže čítať alebo písať, prejaví svoju poslednú vôľu pred tromi svedkami v listine, ktorá musí byť prečítaná a prítomnými svedkami podpísaná.
 • § 476e - Svedkovia musia byť spôsobilí na právne úkony. Svedkami nemôžu byť dedičia.
 • § 478 - Akékoľvek podmienky v závete neplatia.
 • § 479 - Maloletí potomkovia musia dostať celý podiel zo zákona, plnoletí aspoň polovicu. Inak je v tomto mieste závet neplatný, ak nedošlo k vydedeniu.
 • § 480 - Závet sa ruší neskorším závetom, odvolaním závetu s formou pre závet, alebo ak poručiteľ zničí závet.

Potvrdenie dedičstva a vyporiadanie dedičov

 • § 481 - Jednému dedičovi potvrdí súd nadobudnutie dedičstva
 • § 482 - Viac dedičov sa na súde vyporiada dohodou, a súd ju schváli ak neodporuje zákonu alebo dobrým mravom.
 • § 483 - Ak nedôjde k dohode, súd potvrdí nadobudnutie dedičstva tým, ktorých dedičské právo bolo preukázané.
 • § 484 - Pri dedení zo zákona sa do podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania. Pri dedení zo závetu to treba započítať, ak na to poručiteľ dal príkaz.

Ochrana dedičov

 • § 485 - Ak sa neskôr zistí že skutočný dedič je iný, musí nepravý dedič vydať dedičstvo skutočnému. Ak nepravý dedič nevedel o neoprávnenosti, má právo na náhradu nákladov vložené do dedičstva, a patria mu úžitky z dedičstva. Ak o neoprávnenosti vedel, má právo na náhradu nevyhnutných nákladov, a má vydať úžitky.
 • § 486 - Dobromyselný prevod majetku od nepravého dediča, je chránené tak, ako by bolo nadobudnuté od oprávneného dediča.
 • § 485 a 486 platia aj keď dedičstvo pripadlo štátu.