Súd

Podľa Ústavy SR:

 • člákom 7 odst 2 a 5 - Sudca musí dať prednosť zákonom vyššej účinnosti: medzinárodné zmluvy, ústava SR, zákony SR. Ak je v zákone niečo v rozpore s ústavou, prednosť má ústava.
 • článok 48 (2) - Každý má právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala v jeho prítomnosti. Preto sú súdne rozkazy nezákonné, aj keď ste sa voči nim neodvolali v stanovenej lehote. Na súdne pojednávanie má prístup verejnosť.
 • článok 144 - Súd musí rozhodnúť na základe zákonov. Preto majú zákony prednosť pred rozhodnutím v iných súdnych prípadoch. Jednotnosť v rozhodovaní súdov by mala byť na základe zákona.

Podľa Občianskeho zákona:

 • § 39 - Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom. Napríklad § 39a - úžera, rozhodnutie v tiesni alebo nevedomosti, § 40 - nemá formu ktorú vyžaduje zákon, § 37 - nebol zrozumiteľný a určitý.

Podľa Civilného sporového poriadku, z. 160/2015 v znení z. 87/2017:

 • článok 1 - Naliehavý právny záujem je podmienkou určovacej žaloby. Napríklad že bolo ohrozené Vaše právo, treba uviesť aké a prečo.
 • § 151 - Súd bude považovať tvrdenia protistrany ktoré nepopriete za nesporné. Ak neuvediete vlastné tvrdenia vo veci, bude popretie neúčinné. Poviete/napíšete: Popieram skutkové tvrdenia protistrany a uvádzam vlastné... Súd je viazaný žalobou, a všetko čo v nej nepopriete bude považovať za nesporné = pravdivé.Súd rozhoduje na základe nesporných vecí.
 • § 178 (2) - Obe strany majú nárok 5 dní na prípravu na pojednávanie. Ak by bolo čokoľvek pridané do spisu, máte právo na 5 dni naštudovať si to. Ak počas pojednávania krátkou cestou pridá do spisu čkokoľvek protistrana, môžete súd požiadať o odročenie pojednávania z dôvodu naštudovania si nových dokumentov.

Iné:

 • Poplatky: Spotrebiteľ je oslobodený od súdnych poplatkov, treba to napísať do žaloby aby na to sudca nezabudol. Náklady na znalecký posudok znáša ten kto ho žiada. Ak sudca alebo protistrana tvrdí že je potrebný znalecký posudok a my ho nepotrebujeme alebo naňho nemáme peniaze, stačí povedať: My znalecký posudok nevyžadujeme, pretože je vec úplne jasná a uviesť prečo.
 • Informačné centrum na súde poskytuje nahliadnutie a vytvorenie kópií spisov, zoznam konaní ktoré sú vedené proti Vám, záznam z konania (písomný alebo zvukový) - treba napísať žiadosť o vydanie záznamu z konania.

Nedokončené:

 • Rozsudok európskeho súdu je záväzný pre štát ako má meniť zákony, netýka sa občana ktorý sa riadi aktuálnymi zákonmi štátu.
 • Alternatívny návrh petitu - je vlastný návrh ako by mala žaloba vyzerať
 • Sudca je povinný preskúmať spotrebiteľskú zmluvu. Môže zamietnúť žalobu z dôvodu že žaloba nie je dôvodná. Na súde môžete žiadať aby ju sudca preskúmal či obsahuje nepriateľné podmienky, či je úver bezúročný alebo zmluva neplatná,
 • bezúročnosť zmluvy znamená ža sa spláca podľa dohodnutých splátok, ale len dokedy je splatená požičaná suma. To sa robí ak ste ešte nesplatili požičané peniaze. Neplatná zmluva znamená, že si majú strany vrátiť plnenia = vrátiť všetky požičané peniaze. To sa robí ak máte preplatok.
 • navrhovať vlastné dôkazy
 • nechcieť odborný posudok
 • zápisnicu žiadať na začiatku pojednávania keď sa dáva občiansky preukaz, môžete sa ohradiť voči tomu čo je v zápisnici, že ste to povedali inak alebo niečo vynechali, aby to opravili
 • V rozsudku majú byť platobné údaje.
 • Zákonný úrok z omeškania je 5 % ročne.
 • Súdy rozhodujú o právach a povinnostiach, a o právom chránených záujmoch občanov. Sú 2 typy žalôb: určovaica (či je na niečo právo) a ...(čo treba platiť)
 • Všetky zmluvy a potvrdenia o zaplatení treba priniesť na súd.
 • par 12 z. o dobrovoľných dražbách
 • Trestným činom je škoda ktorá je vyššia ako 266 eur
 • metodiky znaleckých posudkov, vyhláška
 • Súdy sú verejné, s vínimkami napríklad: štátne tajomstvo, prejednanie duševného zdravia, agent.
 • Smernica EHS 9313 z 5.4.1993, článok 6 - nekalé podmienky v zmluvách podľa národného práva nie sú záväzné pre spotrebiteľa,a z mluva je platná iba ak je možná bez nekalých podmienok
 • Základné informácie o spotrebiteľskej zmluve: Dátum uzatvorenia, kedy má skončiť, výška poskytnutých peňazí, či sa platil poplatok za uzatvorenie, koľko ste už zaplatili. Tabuľka - riadky na počet mesačných splátok, stĺpce - požadovaná splátka, zaplatená splátka prplatok/nedoplatok.
 • par 52, 53, 54 Obč zákona - Spotrebiteľské zmluvy.

 • Zmluvy ktoré sú predtlačené (hotová zmluva ktorú dávajú každému), formulárové (len do kolóniek napíšete svoje údaje) a typová (predkladá sa mnohým luďom podľa typu situácie) sa nedajú ovplyvniť a preto sú neplatné podľa § 37 Občianskeho zákona.