Premlčanie

Podľa občianského zákona, 1. časť, hlava 8, vybrané paragrafy:

 • § 100 - Právo sa premlčí ak sa nevykonalo (nepodala sa žaloba, vymáhanie dlhu...) v dobe na to určenej. Na premlčanie súd prihliadne len na námietku dlžníka. Nepremlčuje sa vlastnícke právo (k nehnuteľnosti, vklady v banke). Univerzálna námietka: Uplatňujem námietku premlčania z dôvodu opatrnosti.
 • Premlčacia doba
  • § 101 - 3 roky, ak nie je uvedené inak,
  • § 110 - 10 rokov od vydania rozsudku,
  • 2 roky odkedy (kedykoľvek) sa osoba dozvie o § 107 - bezdôvodnom obohatení, napríklad preplatok, a § 106 - o škode a kto za ňu zodpovedá,
  • § 104 - 1 rok od poistnej udalosti.

Príklady premlčania (preklúzie - právo vymáhať) exekúcie (žaloba o zastavenie exekúcie):

 • Exekúcie - 10 rokov
 • Zdravotná poisťovňa - 5 rokov
 • Priestupky od polície - 3 roky
 • poistné z poisťovní (zdravotná, sociálna), poplatky z miest, uznesenia, notárska zápisnice...

Premlčanie trestných činov, Trestný zákon par 87 (1):

 • 30 rokov pre zločin za ktorý ja maximum doživotie
 • 20 rokov pre zločin za ktorý je maximum 10 rokov odňatia slobody
 • 10 rokov ak ide o ostatné zločiny
 • 5 rokov pre prečin za ktorý je maximum 3 roky odňatia slobody
 • 3 roky pri ostatných prečinoch

Nedokončené

 • preklúzia - prepadne lehota na VYMÁHANIE
 • premlčanie = premlčí sa PRÁVO v lehote ustanovenom zákonom, napríklad par 100 Občianskeho zákona