Spotrebiteľské zmluvy a úvery

Spotrebiteľské zmluvy

Podľa občianského zákonníka, 1. časť, hlava 5, vybrané paragrafy:

 • § 52 - Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom. Napríklad zmluva na pôžičku, kúpu tovaru, vytvorenie diela, na dodávku elektriny, plynu, správcovská zmluva. Spotrebiteľ je každý človek, ktorý v súlade s predmetom zmluvy neobchoduje alebo nepodniká.
 • Zmluva je naplatná ak
  • § 53d - obsahuje neprijateľnú zmluvnú podmienku
  • § 53c - obsahuje malé písmená
 • § 53 - (1) Naprijateľné zmluvné podmienky sú také, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán. (5) Také podmienky sú neplatné, (4) Sú to napríklad:
  • a) tie, s ktorými sa pred podpisom zmluvy nemal možnosť oboznámiť, napríklad odkaz na splátkový kalendár, ktorý je doručený neskôr
  • i) umožňujú dodávateľovi jednostranne zmeniť zmluvné podmienky bez dôvodu dohodnutého v zmluve, napríklad odkaz na všeobecné zmluvné podmienky
  • d) vylučujú alebo obmedzujú práva spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti za vady alebo zodpovednosti za škodu, napríklad záruka sa nevzťahuje na túto časť výrobku...
  • k) požadujú od spotrebiteľa, aby zaplatil neprimerane vysokú sumu ako sankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku, napríklad zmluvná pokuta
 • § 457 Ak je zmluva neplatná alebo ak bola zrušená, je každý z účastníkov povinný vrátiť druhému všetko, čo podľa nej dostal.
 • § 53 - (8) Ak poskytne dodávateľ spotrebiteľovi plnenie a spotrebiteľ si ho neobjednal, nie je spotrebiteľ povinný plnenie vrátiť ani ho uschovať. Napríklad debet na karte nad hodnotu dohodnutou v zmluve.
 • § 53 - (9) V zmluve dohodnutá splatnosť celej pohľadávky sa môže uplatniť až po 3 nezaplatených splátkach a po 15 dňoch po upovedomení (prebratie pošty do vlastných rúk). § 565 Toto právo však môže veriteľ použiť najneskôr do splatnosti najbližšie nasledujúcej splátky.
 • § 53 - (7) Zabezpečenie splnenia záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy prostredníctvom zabezpečovacieho prevodu práva je pri spotrebiteľskej zmluve neprípustné. Napríklad banka nemôže predať založenú nehnuteľnosť v zmluve o pôžičke.

Spotrebiteľské úvery

Zo zákona 129/2010 o spotrebiteľských úveroch, vybrané pragrafy:

 • § 11 (1) Poskytnutý úver je bezúročný a bez poplatkov, ak
  • neobsahuje nižšie uvedené náležitosti,
  • je uvedená nesprávne ročná percentuálna miera nákladov v neprospech spotrebiteľa,
  • ročná percentuálna miera nákladov prekračuje výšku podľa osobitných predpisov (úžera napríklad nad 30 % za rok).
 • § 9 Spotrebiteľská zmluva musí obsahovať:
  • v nadpise zmluvy slová "spotrebiteľská zmluva"
  • dobu trvania zmluvy
  • výšku úveru
  • úrokovú sadzbu
  • ročnú percentuálnu mieru nákladov
  • celkovú čiastku, ktorú musí zaplatiť
  • výšku, počet, frekvenciu splátok
  • poplatky za vedenie účtov, ak je otvorenie účtu povinné

Súd

Univerzálna žiadosť: Žiadam súd aby zmluvu podrobil súdnej kontrole, z úradnej moci a z úradnej povinnosti.

Nedokončené

 • Zrážky zo mzdy - v zákone na ochranu spotrebiteľa, v obč. zákone ako samostatná časť.
 • Notifikačné poplaty (za obálky, smsky, emaily) a zmluvné pokuty musia byť dojednané na osobitnej listine, inak je neplatná podľa § 39 Občianskeho zákona - nevedeli sme o tom, úžera, proti dobrým mravom... Zo zákona je 5 % ročný úrok o omeškanie. Je to trestný čin poškodzovania cudzích práv.
 • Ukončenie zmluvy a požadovanie splatenia celej sumy je nepriateľná zmluvná podmienka podľa Občianskeho zákona par 53 (4) k).

Podstatné veci v zmluve

 1. datum uzavretia zmluvy (podla ktoreho zakona ide 258/2001)
 2. vyska poskytnuteho uveru
 3. datum splatnosti
 4. výška splátky
 5. koľko ste celkovo zaplatili
 6. nepriatelne zmluvne podmienky