Odvolanie

par 355 až po 396 Obč zákona

  • Sporový poriadok, § 324 - Súd môže vydať rozhodnutia: platobný a trestný príkaz, rozsudok, neodkladné, zabezpečovacie a iné opatrenie. Na ne treba reagovať.
  • Sporový poriadok, § 299 - Súd nevydá platobný rozkaz pre spotrebiteľské zmluvy obsahujúce nepriateľné zmluvné podmienky.
  • Väčšina vecí sa prejednáva na súde 1. inštancie, okresný súd. Na krajskom súde sa veci neprejednávajú, ale skúma sa postup okresného súdu (súd druhej inštancie, odvolací súd), či je rozsudok správny.
  • Odvolanie nie je možné proti vami uznanému nároku, proti rozsudku z dôvodu zmeškania (nezúčastnili ste sa na súde, fikcia doručenia). Môžete sa však domáhať zrušenia rozsudku, sťažnosť, odpor....
  • Treba ho poslať do 15 dní, možno aj e-mailom, napríklad podatelnaOSMI@justice.sk
  • par 365 a 366 prekopírovať do odvolania

Podávam odpor s odôvodnením: Nesúhlaím v celom rozsahu a odôvodňujem to tým že to čo žiada žalobca je v rozpore so zákon lebo: zmluva obsahuje nepriateľné zmluvné podmienky, úžeru, premlčané, nezapočítané splátky do istiny ale na úroky a poplatky... Žiadam aby súd zmluvu podrobil súdnej kontrole, aby súd nariadil pojednávanie. Som spotrebiteľ oslobodený od súdnych poplatkov.

ǔstava SR, článk 121- každý má právo na prejednanie žaloby na súdnom pojednávaní

Bankový zákon, § 27 - bankový účet musí mať zadarmo zriadenie, zrušenie a výpisy, - prečerpanie nesmie byť na bežnom účte, treba otvoriť nový účet, lebo je to úver