Exekúcia

Nedokončené

§ 104 Exekučného poriadku - exekúcii v banke nepodliehajú prostriedky na účte do 165 eur.

Exekučným titulom môže byť rozsudok súdu alebo vami podpísaná notárska zápisnica.

Ak začne exekúcia, exekútor sa s vami nebude baviť. Reaguje iba na námietky, žalobu na zastavenie, žiadosť o vyúčtovanie, žiadosť o odloženie exekúcie. Tie mu treba doručiť.

V prípade nezákonnej exekúcie treba podať žalobu na súd.

Možno už nemáte zmluvy. Záložná zmluva je v katastri nehnuteľností. Úverovú zmluvu vám musí vydať banka bezplatne, rovnako aj amortizačnú tabuľku (koľko ste už splatili).

Tu je návod účinnej obrany proti starým exekúciám z pred septembra 2008: Do 31.8.2008 bol v platnosti zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, kde podľa § 58 ods. 1 E.P. exekúciu zastaví súd na návrh alebo aj bez návrhu.

Jedinou účinnou obranou je podanie na súd. Tu je predpisový vzor:

Oprávneným predložený exekučný titul nadobudol právoplatnosť dňa.......a stal sa vykonateľným dňa......... Od dňa vykonateľnosti začala plynúť 3 - ročná lehota na jeho vykonanie. V priebehu exekučného konania došlo k strate účinnosti exekučného titulu (k uplynutiu prekluzívnej lehoty, po ktorej nie je možné exekúciu vykonať). Preto žiadam, aby súd podľa § 57 ods. 1 písm. b) E.P. exekúciu zastavil.

Garantujem vám, že do 10 dní príde odpoveď zo súdu, že exekúcia sa zastavuje a súd exekútorovi náhradu trov nepriznáva. Od septembra 2008 je v platnosti zákonná 10 ročná premlčacia doba. Čiže jej prvé mesiace práve teraz začali. Postup je podobný.

V exekúcii sú podstatné 3 veci 1. oprávnený (komu treba platiť) 2. povinný (kto má platiť) 3. exekučný titul (na základe čoho je exekúcia) Žiadosť o zastavenie exekúcie z dôvodu nezákonného vedenia exekúcie (nesprávne vedenej exekúcie) Žaloba na zastavenia exekúcie