Neplatný právny úkon

§ 39 Občianskeho zákona

Napríklad ak sme v dobrej viere pod tlakom podpísali niečo s čím sme neboli oboznámení, napríklad notárska zápisnica ako exekutorský titul, alebo splátkový kalendár ako uznanie dlhu. Nepoznali ste právne účinky podpisu danej listiny, napríklad rozhodcovskej doložky, bianko zmenky. Dodávateľ vás s tým neoboznámil - nekonal s odbornou starostlivosťou. Treba písať žalobu na neplatnosť.